Jdi na obsah Jdi na menu
 

SS v akci - dokumenty o zločinech SS - 4. část

Rozsah ničení nelze číselně vyjádřit

 

Velitel bezpečnostní policie                        Berlín SW 11. listopadu 1938

 

II. B 4 - 5716/38 g                                       Prinz-Albrecht - Str. 8

 

V odpovědi uveďte prosím naše                  Telefon: A 2 Flora 0040

jednací číslo a datum

                                                                       Tajné

 

S p ě š n ý  d o p i s

 

Panu ministerskému předsedovi

generálu polnímu maršálu Göringovi,

 

k rukám ministerského ředitele dr. Gritzbacha

 

                                                                B e r l í n  W 8 Leipziger Str. 3.

 

Věc:  A k c e  p r o t i  ž i d ů m

 

   Hlášení státních policejních stanic, která až dosud došla, ukazují k 11. listopadu 1938 tento celkový stav:

   V mnohých městech došlo k plenění židovských obchodů a obchodních domů. Aby bylo dalšímu plenění zamezeno, bylo ve všech případech proti němu ostře zakročeno. Pro plenění bylo přitom zatčeno 174 osob.

   Rozsah ničení židovských obchodů a bytů se až dosud nedá číselně vyjádřit. Údaje uvedené ve zprávách - 815 zničených obchodů, 29 vyhořelých nebo jinak zničených obchodních domů, 171 vyhořelých nebo zničených obytných domů, ukazují - pokud nejde o založení požárů, jen část skutečného rozsahu ničení. Pro spěšnost, s níž bylo nutné podávat zprávy, musela se dosud došlá hlášení omezit jen na všeobecné údaje, jako "četné", nebo "většina obchodů zničena". Uvedená čísla budou proto pravděpodobně mnohonásobně překročena.

   191 synagog bylo zapáleno, dalších 76 úplně zničeno. Dále bylo zapáleno 11 budov židovských obcí, hřbitovních kaplí a podobně a další 3 budovy úplně zničeny.

   Bylo zatčeno přibližně 20 000 židů, dále 7 arijců a 3 cizinci. Tito byli vzati do vazby pro jejich vlastní bezpečnost.

   Bylo hlášeno 36 mrtvých a právě tak 36 těžce raněných. Mrtví nebo zranění jsou pouze židé. Jeden žid je dosud nezvěstný. Mezi usmrcenými židy je jeden, mezi zraněnými 2 polští státní příslušníci.

Heydrich

 

Zasedání německé vlády v roce 1938

 

(Výtah z těsnopisného protokolu o zasedání vlády za předsednictví Göringa v říšském ministerstvu letectví 12. listopadu 1938.)

 

   F u n k : Je to pro nás zcela rozhodující otázka: Mají být židovské obchody znovu otevřeny?

  

   G o e b b e l s : Zda budou otevřeny, to je jiná otázka. Jde o to, zda budou obnoveny. Dal jsem lhůtu do pondělka.

  

   H e y d r i c h : Vcelku bylo zničeno v říši ohněm 191 synagog, 76 synagog demolováno, 7 500 obchodů zničeno.

 

   G o e b b e l s : Jsem toho názoru, že to musí být podnětem ke zrušení synagog. Všechny, které už nejsou v dokonalém pořádku, musí židé strhnout. Židé to musí zaplatit. Zde v Berlíně jsou židé ochotni to udělat. Synagogy, které byly v Berlíně spáleny, židé sami strhnou. To musí být nyní, jak se domnívám, vydáno jako směrnice pro celou zemi, aby židé sami museli odstranit poškozené nebo vypálené synagogy a německému národnímu společenství dali k dispozici vyklizená volná prostranství...

   Dále považuji za nutné, aby židé byli všude odstraněni z veřejného života, kde působí provokativně. Musí vyjít jako výnos říšského ministra dopravy, že pro židy budou zřízena zvláštní oddělení. Když je toto oddělení obsazeno, nemají židé už na místo nárok. A když není místo, musí stát židé venku na chodbičce.

 

   G ö r i n g : Bude vždy jeden židovský vagón. Když bude obsazen, musí ostatní židé zůstat doma.

 

   G o e b b e l s : Ale předpokládejme: tolik židů, kteří jedou dálkovým rychlíkem do Mnichova, není. Řekněme, že ve vlaku sedí dva židé a ostatní oddělení jsou přeplněna. Tito dva židé by měli nyní zvláštní oddělení. Musí se proto uvést: Židé mají nárok na místo jedině tehdy, když všichni Němci sedí.

 

   G ö r i n g : To bych vůbec neuváděl, ale dal bych židům jeden vagón nebo oddělení. A kdyby se někdy stalo to, co říkáte, a vlak byl přeplněn, věřte, že to tak uděláme; tady není třeba žádného zákona. Tu žida vyhodíme, i kdyby měl celou jízdu sedět sám na záchodě... Právě zde, v paláci admirality, došlo ke skutečně odporným věcem.

 

   G o e b b e l s : Také na koupališti Wannsee. Vydat nařízení, že je židům přísně zakázáno navštěvovat německá rekreační místa.

 

   G ö r i n g : Mohli bychom jim dát přece nějaká vlastní... Škody na skle při židovských akcích činí 3 milióny marek. Marggrafův klenotnický obchod Unter den Linden: 1,7 miliónu škody, protože obchod byl úplně vypleněn.

 

   G ö r i n g : Daluege a Heydrichu, musíte mi ty klenoty zase sehnat obrovskými raziemi...

   Pojišťovny to musí zaplatit.

 

   G ö r i n g : Okamžik, zaplatit musí tak jako tak, protože byli poškozeni Němci. Dostanou však úřední zákaz vyplácet peníze bezprostředně židům. Škody, které by měly vyplatit židům, musí zaplatit, ale ne židům, nýbrž ministru financí. Co ten s tím udělá, je jeho věc.

 

   S c h m e r : Pane polní maršále, navrhoval bych, aby se z přihlášeného jmění - má být přece stažena jedna miliarda - stanovila sazba v procentech, třeba 15 procent, a aby tato sazba byla ještě o něco zvýšena tak, aby všichni židé platili stejně, a z tohoto příspěvku by se nahradila škoda pojišťovnám.

 

   G ö r i n g : Ne, ani mne nenapadne nahradit peníze pojišťovnám. Pojišťovny přece za to ručí. Ne, peníze patří státu. To je přece naprosto jasné. To by byl přece dáreček pojišťovnám. Ty tu přece odevzdaly velkolepou petici. Budou muset dodržet své závazky. Spolehněte na to.

 

   H e y d r i c h : 7 500 zničených obchodů v říši

 

   G ö r i n g : Já si tedy myslím, že by se tyto hospodářské záležitosti měly podložit jistým počtem politických akcí; aby nyní vše vyšlo najevo a židovstvo dostalo ještě tento týden ric-pic jednu ránu po druhé.

   (Následují návrhy na odvezení židů z Německa zvláštními vystěhovaleckými úřady.)

 

   H e y d r i c h : Pokud jde o izolaci, chtěl bych přednést také z čistě policejního hlediska několik návrhů, které mají svůj význam rovněž pro psychologický vliv na veřejné mínění, jako je např. osobní označení židů, a to tak, že se prohlásí: Každý žid musí ve smyslu norimberských zákonů nosit určité označení. To je opatření, které usnadňuje také mnoho ostatních věcí - pokud jde o výstřelky, nevidím žádné nebezpečí - a které nám též usnadní vztah k zahraničním židům.

 

   G ö r i n g : Stejnokroj ?

 

   H e y d r i c h : Označení. Tím by se též zamezilo škodám, které vznikají tím, že zahraniční židé, kteří se navenek neliší od našich židů, jsou do toho zatahováni.

 

   G ö r i n g : Ale, milý Heydrichu, nebudete se moci vyhnout tomu, zřizovat ve městech ve velkém měřítku ghetta. Ta je nutné zařídit.

 

   H e y d r i c h : Tato všechna opatření povedou prakticky organicky ke ghettům. Musím říci, že by se nemělo dnes žádat, aby se ghetta stavěla. Ale těmito opatřeními budou židé automaticky zatlačeni do ghetta ve formě, jak to bylo naznačeno.

 

   F u n k : Žid se musí pořádně zmáčknout. Co jsou to 3 milióny? Tady musí jeden stát za druhým. Jednotlivec zemře hladem.

 

   H e y d r i c h : Návrhy, aby židům byly odňaty řidičské průkazy (ohrožení života německých lidí), zákaz navštěvovat lázně... Potom bych navrhoval totéž pro nemocnice. Žid nesmí ležet v nemocnici společně se soukmenovcem.

 

   G ö r i n g : Ale to se musí provádět pomalu.

 

   H e y d r i c h : Totéž u veřejných dopravních prostředků.

 

   G ö r i n g : To se musí všechno vybrousit. Tyto věci musí jít jedna za druhou.

 

   H e y d r i c h : Chtěl bych si čistě ze zásady vyžádat souhlas, abych s tím mohl začít.

 

   G ö r i n g : Ještě jedna otázka. Co byste říkali tomu, kdybych dnes oznámil, že se židům ukládá za trest zaplatit jednu miliardu.*

 

   B ü r c k e l : Vídeňští s tím budou úplně souhlasit.

 

   G o e b b e l s : Chci se zeptat, zda mají židé možnost vyhnout se tomu, dát něco stranou.

 

   B r i n k m a n n : To by už bylo trestné.

 

   G ö r i n g : Dovolil bych to znění, že německým židům jako celku se ukládá za hanebné zločiny atd. trest ve výši 1 miliardy. To bude šlágr. Ta prasata druhou vraždu hned tak rychle neprovedou. Ostatně bych chtěl ještě konstatovat jedno: nechtěl bych být židem v Německu.

 

* Hitlerovští fašisté použili zastřelení nacistického diplomata von Ratha ve Francii židovským studentem jako vítanou příčinu, aby "uložili" židovským občanům, žijícím v Německu, "peněžitý trest" ve výši 1 miliardy marek, zničili synagogy a židovské obchody a zahájili kroky k úplnému zničení židů.

 

 

"Konečné řešení židovské otázky" -

šest miliónů mrtvých

 

 

Göring nařizuje "organizační, věcné a materiální" přípravy k vyhlazení židů

 

Říšský maršál velkoněmecké říše                  Berlín . . . . červenec 1941

Zmocněnec pro čtyřletý plán

Předseda ministerské rady pro obranu říše

 

                                                        Veliteli bezpečnostní policie a SD

                                                  SS gruppenführerovi  H e y d r i c h o v i

                                                                            Berlín

 

   Jako dodatek úkolu, který Vám byl uložen již výnosem z 24. 1. 1939, aby židovská otázka byla dovedena formou vystěhovalectví nebo evakuace k co nejpříznivějšímu vyřešení, odpovídajícímu podmínkám dnešní doby, pověřuji Vás tímto, abyste vykonal všechny organizační, věcné a materiální přípravy pro celkové řešení židovské otázky v oblasti německého vlivu v Evropě.

   Pokud se to bude týkat příslušnosti jiných ústředních úřadů, nechť se na tom podílejí.

   Pověřuji Vás dále tím, abyste mi předložil vbrzku celkový návrh organizačních, věcných a materiálních předběžných opatření k provedení žádaného konečného řešení židovské otázky.

 

Göring v. r.

 

Říšský úřední list. Část I

 

(kopie dokumentu č. 29 - zde)

 

Říšský úřední list. 

Část I.

 

1938                           Vydáno v Berlíně 14. listopadu 1938                  Č 189

 

Den                                             Obsah                                            Strana

 

12. 11. 38 Nařízení o uložení pokuty židům                                        německé státní příslušnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1579

 

 

Nařízení

o uložení pokuty židům německé státní příslušnosti

z 12. listopadu 1938

 

   Nepřátelský postoj židovstva vůči německému národu a říši, který se nezalekl ani zbabělých vražd, vyžaduje rozhodnou obranu a tvrdou odplatu.

   Nařizuji proto na základě nařízení o provádění čtyřletého plánu z 18. října 1936 (Říšský úřední list I. str. 887) toto:

 

§ 1

 

   Židům německé státní příslušnosti jakožto celku se ukládá zaplatit 1 000 000 000 říšských marek Německé říši.

 

§ 2

 

   Prováděcí nařízení vydá říšský ministr financí v dohodě se zúčastněnými ministry.

 

   Berlín 12. listopadu 1938

 

"V židovské otázce bylo asi mezitím zjednáno jasno..."

 

Říšský ministr pro obsazená

východní území

                                                          Berlín W 35 18. prosince 1941.

                                                          Rauchstr. 17/18

                                                          Telefon: 21 95 15 a 39 50 46

                                                           Adresa telegramů: Říšminvých.

 

Č. I/1/156/41 Tajná říšská věc

 

Žádáme, aby toto jednací číslo a věc

byly uváděny při další korespondenci

 

čj. 394/41 t. ř. v.

 

Tajná říšská věc

Panu

 

Říšskému komisaři pro východní země

 

Riga/ved. stan. Tilsit

Adolf Hitler Straβe

 

Věc:  Židovská otázka

 

Váš dopis z 15. listopadu 1941

 

   V židovské otázce bylo asi mezitím zjednáno jasno ústními poradami. K hospodářským zájmům se nemá při řešení problému zásadně přihlížet. Dále se žádá, aby otázky, které by ještě vyvstaly, byly projednány přímo s vyšším velitelem SS a policie.

 

Z pověření

Bräutigam *

 

 

* Dr. Otto Bräutigam je dnes generálním konzulem v Hongkongu. Pro četné protesty demokratické veřejnosti nemohla jej už Adenauerova vláda zaměstnávat přímo na ministerstvu zahraničních věcí v Bonnu. (Pozn. překl.).

 

"Při selekci 45 000 židů v Osvětimi

je 10 000 až 15 000 schopných práce"

 

Hlavní úřad pro bezpečnost říše

 

Doručování zpráv.

Přijato

 

Hodina        Den        Měsíc        Rok

21.00           16          12              1942

 

Dr. Berlín Nü Č. 229793  16. 12. 1942        2100-Gr.-

 

Říšskému vůdci SS

tč. polní velitelství                                                                Pilné - tajné -

 

   V období stupňovaného přílivu pracovních sil do koncentračních táborů, nařízeného do 30. 1. 1943, může se na úseku židovského sektoru postupovat takto:

 

   1.  Celkový počet :  45 000 židů

 

   2.  První transport :  11. 1. 1943

   Poslední transport :  31. 1. 1943 (Říšská dráha není schopna postavit zvláštní vlaky pro evakuaci v době od 15. 12. 1942 do 10. 1. 1943 pro zvýšenou dopravu dovolenců z armády).

 

   3.  Členění :  45 000 židů se dělí na 30 000 židů z kraje Bialystok - 10 000 židů z terezínského ghetta. Z toho je 5 000 práceschopných židů, kteří byli dosud nasazeni na menších pracech v ghettu a 5 000 židů všeobecně práce neschopných, také nad 60 let; jde totiž o to, aby při této příležitosti byl v zájmu výstavby ghetta o něco snížen příliš vysoký stav 48 000 vězňů. Proto prosím o udělení zvláštního povolení. Do transportů budou zařazeni jen židé, kteří nemají žádné zvláštní styky a spojení a žádná vysoká vyznamenání. - 3 000 židů z obsazených oblastí Holandska. - 2 000 židů z Berlína - 45 000. V počtu 45 000 je zahrnut i práce neschopný přívěsek (staří židé a děti). Při použití účelného měřítka zbude při selekci židů přijíždějících do Osvětimi nejméně 10 až 15 000 práceschopných židů.

 

Náčelník bezpečnostní policie a SD - IV B Klein A - 2093/42

Klein G (391).                      

                                                                                       v. z. Müller v. r.

SS gruppenführer

 

Říšská banka kryla svou potřebu zlata

zlatem ze zubů zavražděných

 

(kopie dokumentu č. 30 - zde)

 

Hlavní úřad pro hospodářskou správu SS

 

Telefon :  místní                    76 52 61                             Berlín 8. října 1942

               meziměstský         76 51 01                               Lichterfelde - West

                                                                         Unter den Eichen 126 - 135

Zkratka diktátu:

Vel. A/Fr./B.

 

V odpovědi bezpodmínečně uvést!

čj. 892/42 taj.

T A J N É

Věc: zlato ze zubů                                                                              Tajné!

 

Říšskému vůdci SS

B e r l í n

 

   Říšský vůdče!

   Zlomkové zlato, pocházející ze zubů zemřelých vězňů, se na Váš rozkaz odevzdává zdravotnímu úřadu. Tam se ho používá pro ošetření zubů našeho mužstva.

   SS oberführer Blaschke má již zásobu přes 50 kg zlata; to je předpokládaná potřeba drahých kovů pro příštích pět let. Další soustřeďování zlata pro tento účel nepovažuji za přípustné jak z důvodů bezpečnostních, tak i v zájmu jeho zužitkování.

   Prosím o souhlas, aby zlomkové zlato ze zubů, které se příště vyskytne při normálních úmrtích v koncentračních táborech, mohlo být odevzdáno říšské bance proti potvrzení.

 

                                                                                                Heil Hitler!

                                                                                              v z. (-) Frank                                                     SS brigadeführer a generálmajor zbraní SS

fotografie-16.jpg

Zubní protézy zavražděných v koncentračním táboře Sachsenhausenu.

 

Tisíc nemocných židů a židovský a lékařský  ošetřovatelský personál "zůstávají" k likvidaci v Bergen-Belsenu

 

(kopie dokumentu č. 31 - zde)

 

Oddělení V

 

Příprava transportu

 

   1 000  nemocných židů do Bergen-Belsenu. Eskortu dodá koncentrační tábor Buchenwald, vrátí se potom. Mezi nimi židovský lékařský a ošetřovatelský personál, který zůstane v Bergen-Belsenu.

   174  odborných dělníků firmy Daimler-Benz do Frankfurtu nad Moh. Eskorta transportu odtud, vrátí se potom.

   1 000  židů do koncentračního tábora v Mittelbau k dokončovacím pracem. Eskortu transportu dodá Buchenwald. Provést co nejrychleji.

 

20. 1. 1945                                                          Velitel pracovního nasazení

                                                                                SS hauptsturmführer

 

"Protokol z Wannsee"

o plánech na vyhlazení 11 miliónů židů

 

fotografie-17.jpg

Při svém příchodu do koncentračního tábora byli "práce schopní" "vybráni" pro zbrojařské závody v koncentračních táborech. Děti byly odloučeny od rodičů a hned po příjezdu poslány se starými a nemocnými "již práce neschopnými židy" do plynu.

 

Tajná říšská věc!

 

P r o t o k o l  z  p o r a d y

 

   I.  Porady o konečném řešení židovské otázky, která se konala 20. ledna 1942 v Berlíně, Am Grossen Wannsee č. 56 - 58, se zúčastnili:

 

Župní vedoucí dr. Mayer a vedoucí říšského úřadu dr. Leibbrandt - říšské ministerstvo pro obsazená území na Východě

Státní tajemník dr. Stuckart - říšské ministerstvo vnitra

Státní tajemník Neumann - pověřenec pro čtyřletý plán

Státní tajemník dr. Freisler - říšské ministerstvo spravedlnosti

Státní tajemník dr. Bühler - úřad generálního guvernéra

Státní podtajemník Luther - ministerstvo zahraničí

SS oberführer Klopfer - kancelář strany (NSDAP)

Ministerský ředitel Kritzinger - říšské kancléřství

SS gruppenführer Hofmann - hlavní úřad pro otázky rasy a osidlování

SS gruppenführer Müller - hlavní úřad pro bezpečnost říše

SS obersturmbannführer Eichmann

SS oberführer dr. Schoengarth, velitel bezpečnostní policie a SD v generálním gouvernementu - bezpečnostní policie a SD

SS sturmbannführer dr. Lange, velitel bezpečnostní policie a SD pro generální kraj Lotyšsko, jako zástupce velitele bezpečnostní policie a SD pro říšský komisariát východních zemí - bezpečnostní policie a SD

 

   II.  Na počátku sdělil velitel bezpečnostní policie a SD obergruppenführer Heydrich, že ho říšský maršál jmenoval pověřencem pro přípravu konečného řešení židovské otázky v Evropě a poukázal na to, že byli pozváni na tuto poradu proto, aby se vyjasnily základní otázky. Přání říšského maršála, aby mu byl zaslán návrh organizačních, věcných a materiálních otázek se zřetelem na konečné řešení židovské otázky v Evropě, vyžaduje předběžného společného jednání všech ústředních orgánů, které jsou na těchto otázkách bezprostředně zúčastněny, ke koordinaci linie.

   Hlavní vypracování konečného řešení židovské otázky bez ohledu na zeměpisné hranice zůstane ústředně soustředěno v rukou říšského vůdce SS a velitele německé policie (velitele bezpečnostní policie a SD).

   Velitel bezpečnostní policie a SD podal potom krátký přehled o boji dosud vedeném proti těmto protivníkům. Stěžejní body tvoří:

 

   a)  vytlačení židů z jednotlivých oblastí života německého národa,

   b)  vytlačení židů z životního prostoru německého národa.

 

   Při provádění tohoto úsilí se jako jediná dosavadní možnost řešení uplatňovalo ve zvýšené míře a podle plánu urychlené vystěhovalectví židů z území říše.

   Z příkazu říšského maršála byla zřízena v lednu 1939 říšská ústředna pro židovské vystěhovalectví, jejímž vedením byl pověřen velitel bezpečnostní policie a SD. Měla zejména za úkol:

 

   a)  učinit opatření k přípravě zesíleného vystěhování židů,

   b)  řídit proud vystěhovalectví,

   c)  uspíšit vystěhování v jednotlivých případech.

 

   Cílem tohoto úkolu bylo vyčistit legálním způsobem německý životní prostor od židů.

   Nevýhody, které s sebou přinášelo takové prosazování vystěhovalectví, byly všem místům jasné. Bylo však nutné prozatím se s nimi smířit, protože nebylo jiných možností řešení.

   Práce souvisící s vystěhovalectvím byla v dalším údobí nejen problémem německým, ale také problémem, kterým se musely zabývat úřady cílových popřípadě přistěhovaleckých zemí.

   Finanční těžkosti, jako zvýšení předepsaných částek peněz stanovené různými zahraničními vládami, kterými se museli přijíždějící nebo přistávající vykazovat, nedostatek míst na lodích, neustálé zostřování omezení přistěhovalectví anebo jeho zastavení ztěžovaly mimořádně snahu o vystěhování. Přes tyto obtíže se od převzetí moci až do rozhodného dne 31. října 1941 vystěhovalo vcelku asi 537 000 židů, z toho

 

od 30. ledna   1933 ze staré říše asi . . . . . . . . . . . . . . . . . .  360 000

od 15. března 1938 z Východní Marky (Rakouska) asi         147 000

od 15. března 1939 z Protektorátu Čechy a Morava asi         30 000

 

   Vystěhování financovali židé, případně židovské politické organizace samy. Abychom se vyvarovali toho, že by tu zůstali zproletarizovaní židé, postupovalo se podle zásady, že zámožní židé musí financovat vystěhování nemajetných židů; tu se předepisovala odstupňovaně podle jmění příslušná dávka nebo vystěhovalecký poplatek, kterého se použilo ke krytí finančních nákladů, souvisících s vystěhováním nemajetných židů.

   Kromě nákladu v říšských markách bylo zapotřebí deviz na částky, kterými se museli vykazovat při přistěhování nebo přistání. Aby se ušetřila německá zásoba deviz, přiměly domácí židovské organizace židovské finanční instituce v zahraničí, aby se staraly o obstarání potřebných devizových částek. Tak poskytli zahraniční židé až do 30. října 1941 jako dar celkem asi 9 500 000 dolarů.

   Mezitím zakázal říšský vůdce SS a velitel německé policie vystěhovalectví židů s ohledem na nebezpečí vystěhovalectví za války a vzhledem k možnostem na Východě.

 

   III.  Místo vystěhování nastoupila jako další možnost řešení po příslušném předběžném schválení vůdcem evakuace židů na Východ.

 

   Na tyto akce je třeba pohlížet toliko jako na nouzové možnosti, ale už nyní se získávají ty praktické zkušenosti, které mají velký význam vzhledem ke konečnému řešení židovské otázky v budoucnosti.

   Pro toto konečné řešení židovské otázky v Evropě přichází v úvahu asi 11 miliónů židů. Početní stav židů v jednotlivých zemích je tento:

 

Země                                                                                               počet

A.

Stará říše                                                                                    131 800

Východní území                                                                          420 000

Východní Marka (Rakousko)                                                         43 700

Generální gouvernement                                                         2 284 000

Bialystok                                                                                      400 000

Protektorát Čechy a Morava                                                         74 200

Estonsko - bez židů

Lotyšsko                                                                                          3 500

Litva                                                                                              34 000

Belgie                                                                                            43 000

Dánsko                                                                                            5 600

Francie obsazené území                                                             165 000

             neobsazené území                                                         700 000

Řecko                                                                                            69 600

Holandsko                                                                                   160 800

Norsko                                                                                             1 300

 

B.

Bulharsko                                                                                      48 000

Anglie                                                                                          330 000

Finsko                                                                                             2 300

Irsko                                                                                                4 000

Itálie včetně Sardinie                                                                     58 000

Albánie                                                                                               200

Charvátsko                                                                                    40 000

Portugalsko                                                                                     3 000

Rumunsko včetně Besarábie                                                      342 000

Švédsko                                                                                          8 000

Švýcarsko                                                                                      18 000

Srbsko                                                                                           10 000

Slovensko                                                                                      88 000

Španělsko                                                                                       6 000

Turecko (evropská část)                                                               55 500

Maďarsko                                                                                    742 800

SSSR                                                                                        5 000 000

            Ukrajina                                                                        2 994 684

             Bílá Rus (bez Bialystoku)                                               446 484

Celkem přes                                                                           11 000 000

 

   Při uvedených počtech židů různých zahraničních států jde pouze o židy podle vyznání, protože tam částečně ještě neexistuje označení židů podle rasových zásad. Vyřešení problému bude narážet v jednotlivých zemích na určité těžkosti vzhledem k všeobecnému postoji a pojetí, zvláště v Maďarsku a Rumunsku. Tak např. v Rumunsku si ještě dnes může opatřit žid za peníze příslušné dokumenty, které mu potvrzují úředně cizí státní příslušnost.

   Je známo, jaký mají židé vliv na všech úsecích SSSR. V evropské části žije asi 5 milionů, v asijské přibližně 500 000 židů. Rozdělení židů usedlých v evropské části SSSR podle zaměstnání, bylo asi toto:

 

v zemědělství - 9, 1 %

jako dělníci ve městech - 14, 8 %

v obchodě - 20 %

státní zaměstnanci - 23, 4 %

ve svobodných povoláních, zdravotnictví, tisku, divadle atd. - 32, 7 %

 

   Židé se mají posílat po dobu konečného řešení na práce na Východ pod příslušným vedením. Práceschopní židé budou přivedeni do těchto oblastí ve velkých kolonách, odděleně podle pohlaví. Budou pracovat na stavbě silnic, přičemž jich bezpochyby velká část zmizí přirozeným úbytkem.

   Se zbytkem, který v každém případě nakonec zůstane, se bude muset vhodně naložit, protože tu bezpochyby půjde o část nejodolnější, představující přirozený výběr, na který je třeba pohlížet při propouštění na svobodu jako na zárodek nového židovského rozmachu. (Viz zkušenosti z dějin.)

   Při praktickém provádění konečného řešení bude Evropa pročesána od Západu na Východ. Území říše včetně Protektorátu Čechy a Morava musí mít přednost, třeba už jen z důvodů bytových a jiných sociálně politických potřeb.

   Evakuovaní židé budou přivezeni vlakem nejprve do takzvaných tranzitních ghett, aby odtud byli odvezeni dále na Východ.

   Důležitým předpokladem pro provedení evakuace vůbec je, jak vyložil v dalším SS obergruppenführer Heydrich, přesně stanovit osoby, přicházející v úvahu.

   Nemáme v úmyslu evakuovat židy starší 65 let, ale odevzdat je do ghetta pro staré - počítá se s Terezínem.

   Vedle těchto starých skupin - z počtu asi 280 000 židů, kteří byli 31. října 1941 ve staré říši a Východní Marce, je asi 30 % starších 65 let - budou v židovských ghettech pro staré přijímáni ještě židé s těžkými válečnými zraněními a židé s válečnými vyznamenáními (železný kříž I. třídy). Tímto vhodným řešením budou naráz vyloučeny všechny intervence.

   Počátek jednotlivých větších evakuačních akcí bude do značné míry záviset na vývoji vojenské situace. Pokud jde o způsob konečného řešení v evropských zemích námi obsazených nebo pod naším vlivem, bylo navrženo, aby odborníci ministerstva zahraničí, kteří přicházejí v úvahu, se dohovořili s příslušnými referenty bezpečnostní policie a SD.

   Ve Slovinsku a Charvátsku není již situace tak těžká, protože tam byly již v tomto směru vyřešeny nejdůležitější základní otázky. V Rumunsku jmenovala vláda rovněž pověřence pro židovskou otázku. K vyřešení této otázky v Maďarsku je nutné oktrojovat maďarské vládě v nejbližší době poradce pro židovskou otázku.

   Vzhledem k tomu, že se započalo s přípravou řešení problému v Itálii, považuje SS obergruppenführer Heydrich za nutné spojit se v těchto otázkách s velitelem policie.

   V obsazené a neobsazené Francii budou židé určení k evakuaci soustředěni pravděpodobně bez velkých potíží.

   Státní podtajemník Luther k tomu sdělil, že při důkladném řešení tohoto problému v některých zemích, jako např. v severských zemích, se objeví těžkosti a že se proto doporučuje ponechat tyto země zatím ještě stranou. Vzhledem k nepatrnému počtu židů, kteří tu přicházejí v úvahu, neznamená tento odklad stejně žádné omezení. Naproti tomu nepočítá ministerstvo zahraničí s žádnými velkými těžkostmi v jihovýchodní a západní Evropě.

   SS gruppenführer Hofmann zamýšlí poslat do Maďarska odborníka Hlavního úřadu pro otázky rasy a osidlování k všeobecné orientaci. Tento odborník započne se svou prací, až se velitel bezpečnostní policie a SD rozhodne řešit tyto záležitosti. Bylo stanoveno jmenovat tohoto odborníka Hlavního úřadu pro otázky rasy a osidlování, který nemá vyvíjet aktivní činnost, na přechodnou dobu oficiálně pomocníkem policejního atašé.

  

   IV.  Základem této akce, která má vyřešit židovskou otázku, mají být v jistém smyslu norimberské zákony; přitom předpokladem pro definitivní řešení otázky je také vyřešení otázek smíšených manželství a míšenců.

   Velitel bezpečnostní policie a SD vysvětlil v souvislosti s dopisem vedoucího říšského kancléřství nejdříve teoreticky tyto body:

 

   1.  Jak zacházet s míšenci 1. stupně.                                          

   Pokud jde o konečné řešení židovské otázky, jsou míšenci 1. stupně postaveni na roveň židům.

 

Z toho jsou vyňati:

 

a) míšenci 1. stupně, kteří uzavřeli manželství s osobami německé krve, z něhož vzešly děti (míšenci 2. stupně). Tito míšenci 2. stupně jsou v podstatě postaveni na roveň Němcům.

 

b) Míšenci 1. stupně, kterým povolily nejvyšší instance strany a státu

výjimečně pracovat dosud na některých úsecích (života). Každý jednotlivý případ se musí přezkoumat; přitom není vyloučeno, že rozhodnutí bude znít v neprospěch míšence. 

   Předpokladem pro povolení výjimky musí být vždy zásadně zásluhy samotného míšence. Nikoli tedy zásluhy toho z rodičů nebo manželů, který je německé krve.

   Míšenec 1. stupně, který bude vyňat z evakuace, bude sterilizován, aby se zabránilo jakémukoli potomstvu a míšenecký problém tím byl jednou pro vždy odstraněn. Sterilizace je dobrovolná. Je však podmínkou pro další pobyt v říši. Sterilizovaný míšenec je v budoucnu osvobozen od všech omezujících ustanovení, kterým byl dosud podroben.

 

2.  Jak zacházet s míšenci 2. stupně.

       

   Míšenci 2. stupně se zásadně počítají k osobám německé krve, vyjma těchto případů, v nichž jsou míšenci 2. stupně postaveni na roveň židům:

a) Míšenec 2. stupně pochází z bastardního manželství (obě strany  míšenci). 

b) Rasově zvláště nepříznivý vzhled míšence 2. stupně, z kterého lze soudit, že už svým zevnějškem patří k židům.

c) Zvláště špatný policejní a politický posudek míšence 2. stupně, z kterého vyplývá, že se cítí židem a jako žid se chová. Žije-li míšenec 2. stupně v manželství v příslušníkem německé krve, nemají se v takových případech činit výjimky.

 

  3.  Manželství mezi plnými židy a příslušníky německé krve.

       

   Případ od případu se musí rozhodnout, zda bude židovská strana evakuována nebo zdali bude vzhledem k působení takového opatření na příbuzné tohoto smíšeného manželství německé krve převezen do ghetta pro staré.

 

4.  Manželství mezi míšenci 1. stupně a příslušníky německé krve

 

a)  bezdětná:

        Nevzešly-li z manželství žádné děti, bude míšenec 1. stupně stejně evakuován, případně poslán do ghetta pro staré. (Stejné zacházení jako u manželství mezi plnými židy a příslušníky německé krve, bod 3).

 

b)  s dětmi:

   Vzešly-li děti z manželství (míšenci 2. stupně) a budou-li tyto děti postaveny na roveň židům, budou evakuovány spolu s míšencem 1. stupně, případně poslány do ghetta. Pokud jsou tyto děti postaveny na roveň příslušníkům německé krve (normální případy), mají být z evakuace vyňaty. Tím se z evakuace vyjímá i míšenec 1. stupně.

 

5.  Manželství mezi míšenci 1. stupně nebo míšenci 2. stupně a židy.

 

   Při těchto manželstvích (včetně dětí) se bude zacházet se všemi stranami jako se židy a budou proto evakuováni případně posláni do ghetta pro staré.

 

6.  Manželství mezi míšenci 1. stupně a míšenci 2. stupně.

 

   Oba manželé budou evakuováni, bez ohledu na to, mají-li děti, případně budou posláni do ghetta pro staré, protože případné děti vykazují zpravidla rasově silnější vliv židovské krve než židovští míšenci 2. stupně.

 

   SS gruppenführer Hofmann zastává stanovisko, že se musí v rozsáhlém měřítku používat sterilizace zejména proto, že míšenec, postavený před volbu, zda chce být evakuován nebo sterilizován, podrobí se raději sterilizaci.

   Státní tajemník dr. Stuckart tvrdí, že s praktickým prováděním právě sdělených možností, jak řešit otázku smíšených manželství a míšenců, bude nekonečně mnoho administrativní práce. V každém případě se má však přihlížet k biologickým zkušenostem. Proto státní tajemník dr. Stuckart navrhl, aby se přikročilo k násilné sterilizaci.

   K zjednodušení problému míšenců musí se dále uvažovat o možnostech, že by např. zákonodárce měl právo rozhodnout: "Tato manželství jsou rozloučena".

   Pokud jde o otázky, jak bude působit evakuace židů na hospodářský život, státní tajemník Neumann vysvětlil, že židé, kteří toho času pracují ve válečně důležitých podnicích, nebudou evakuování dotud, dokud nebudou nahrazeni.

   SS obergruppenfüher Heydrich poukázal na to, že podle směrnic o provádění evakuačních akcí, které toho času platí a které schválil, tito židé stejně nebudou evakuováni.

   Státní tajemník dr. Bühler prohlásil, že generální gouvernement by uvítal, kdyby se zde začalo s konečným řešením této otázky, protože zde odpadá problém transportu a důvody pracovního nasazení by nebránily průběhu této akce. Židé by museli být z prostoru generálního gouvernementu odstraněni co nejrychleji, protože právě zde je žid jako nositel nákaz eminentně nebezpečný a soustavnou šmelinou neustále rozvrací hospodářskou strukturu země. Z přibližně 2, 5 milionů židů, kteří přicházejí v úvahu, je nadto většina neschopná práce.

   Státní tajemník dr. Bühler dále prohlásil, že řešením židovské otázky v generálním gouvernementu se má zabývat velitel bezpečnostní policie a SD a že jeho práce je podporována úřady generálního gouvernementu. Vznáší jen prosbu, aby židovská otázka na tomto území byla vyřešena co nejrychleji.

   Závěrem byly prohovořeny různé formy řešení, přičemž jak župní vedoucí dr. Meyer, tak i státní tajemník dr. Bühler zastávali stanovisko, aby se určité přípravné práce v průběhu konečného řešení prováděly přímo v příslušných oblastech. Přitom je třeba vyhnout se zneklidnění obyvatelstva.

   Prosbou velitele bezpečnostní policie a SD, aby mu účastníci porady poskytli náležitou podporu při práci na řešení otázky, byla porada skončena.

 

Dokument Mezinárodního vojenského

soudního tribunálu v Norimberku

 

Říšský vůdce SS si přeje, "aby se nikde nemluvilo o zvláštním zacházení se židy . . ."

 

Říšský vůdce SS                                         Polní velitelství   . . . . . .1943

Osobní štáb                                                 Tajná říšská věc!

č. j.                                                                2 vyhotovení

V.                                                                   2. vyhotovení

 

Inspektoru pro statistiku členu NSDAP Korherrovi

B e r l í n

 

   Říšský vůdce SS dostal Vaši statistickou zprávu o "konečném řešení židovské otázky v Evropě". Přeje si, aby se nikde nemluvilo o "zvláštním zacházení se židy."

   Na straně 9, bod 4, musí být toto znění:

 

                "Transportování židů z východních provincií na ruský východ:

              Prošlo

              tábory v generálním gouvernementu . . . . . . . . . . . . . .

              tábory v župě Warta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

   Nesmí se používat jiné formulace.

   Vracím exemplář zprávy, podepsaný již říšským vůdcem SS, s prosbou, abyste tuto stranu 9 příslušně pozměnil a zprávu opět vrátil. 

1. příloha                                                           SS obersturmbannführer

 

Himmler: "jestli jiné národy chcípají, to mě zajímá jen potud, pokud je potřebujeme jako otroky pro naši kulturu ..."

 

   " . . . Pro muže SS musí platit absolutně jediná zásada: čestní, slušní, věrní a přátelští máme být k příslušníkům naší vlastní krve a k nikomu jinému. Otázka, zda jiné národy žijí v blahobytu nebo chcípají hlady, to mě zajímá jen potud, pokud je potřebujeme jako otroky pro naši kulturu, jinak mne to nezajímá . . . To je to, co bych chtěl vštípit a - jak věřím - jsem už vštípil SS, jako jeden z nejsvětějších zákonů budoucnosti: naší starostí, naší povinností je náš národ a naše krev, o to se máme starat, na to máme myslit, pro to pracovat a za to bojovat a za nic jiného. Všechno ostatní nám může být lhostejné . . . Chci se tu před vámi zmínit zcela otevřeně též o jedné velmi těžké záležitosti. Měli bychom si to jednou zcela otevřeně říci, i když o tom nikdy nebudeme hovořit na veřejnosti . . . Mám teď na mysli evakuaci židů, vyhlazení židovského národa. Patří to k věcem, které se lehko vyslovují. "Židovský národ bude vyhlazen," řekne každý člen strany, "to je docela jasné, je to v našem programu. Vyloučení židů, vyhlazení židů, to je hotová věc." A potom všichni přicházejí, všech těch 80 miliónů Němců, a každý zná nějakého svého slušného žida. Je jasné, že ostatní jsou svině, ale tento jediný je prima žid. Ze všech těch, kdo takto mluví, žádný nepřihlížel, žádný to nevydržel do konce. Z vás to bude většina vědět, co to znamená, když leží na hromadě 100 mrtvol, nebo když jich tu leží 500 anebo když jich tu leží 1 000. To vydržet a přitom - nehledě k výjimečným lidským slabostem - zůstat slušným. To nás zakalilo. To je slavná stránka našich dějin, která ještě nebyla a nikdy nebude napsána . . ."

 

                                                        Projev říšského vůdce SS Himmlera

                                                        4. října 1943 před skupinou velitelů 

                                                                          SS v Poznani

 

Zužitkování starého textilního materiálu získaného

při vysídlení židů

 

                                         Opis                                     únor1943

 

Z p r á v a

 

o dosavadním zužitkování starého textilního materiálu, získaného při vysídlení židů.

 

   Z připojeného seznamu je vidět, jaké množství starého materiálu bylo dosud odvezeno z tábora Osvětim a Lublin v souvislosti s vysídlením židů. Musí se přitom vzít zvlášť v úvahu, že podíl hadrů je velmi vysoký. Tím se přirozeně ještě zmenšuje použivatelná část starého šatstva, a to zvláště v mužských soupravách. Předložené požadavky na mužské soupravy nemohly proto být v plném rozsahu uspokojeny.

   Zcela mimořádné potíže působil odvoz drahou. Při stálých poruchách dopravy, k nimž dochází, vázl odvoz, takže docházelo dočasně k nahromadění materiálu v jednotlivých skladech.

   Zvlášť citelně působil zákaz dopravy na Ukrajinu od prosince 1942, který znemožnil, aby tam bylo dopraveno staré šatstvo určené tamním německým krajanům. Celková zásilka pro německé krajany na Ukrajině byla proto poslána (Volksdeutsche Mittelstelle) do Lodže a tam uložena ve velkém skladišti. Jakmile dojde k uvolnění v dopravě, Volksdeutsche Mittelstelle materiál rozdělí.

   Přistavení tak velkého počtu potřebných vagónů mohlo být dosud prováděno v nejužší spolupráci s říšským ministerstvem hospodářství. Také v budoucnu se ŘMH vynasnaží obstarat u říšského ministerstva dopravy vagóny pro odvoz starého materiálu z generálního gouvernementu s poukazem na nedostatek textilních surovin.

 

                                                                                        Pohl v. r.

                                                                            SS obergruppenführer

Za správnost vyhotovení:                                      a generál zbraní SS

 

podpis nečitelný

SS hauptsturmführer

 

Vagón ženských vlasů . . . 22 000 párů dětských bot

 

                                             Opis                                        T a j n é

 

S e z n a m

 

množství starého textilního materiálu, odvezeného z táborů Lublin a Osvětim na příkaz Hlavního úřadu pro hospodářskou zprávu SS:

 

1.  Říšské ministerstvo hospodářství

 

     Staré oblečení pro muže bez prádla   97 000   souprav

     Staré oblečení pro ženy bez prádla    76 000   souprav

     Ženské hedvábné prádlo                    89 000   souprav

 

celkem:  34 vagónů

 

     Hadry                                                  400   vagónů   2 700 000 kg

     Peří do peřin                                       130   vagónů      270 000 kg

     Ženské vlasy                                           1   vagón            3 000 kg

     Starý materiál                                          5  vagónů         19 000 kg

 

                                                             celkem                 2 992 000 kg

 

536 vagónů

                                   celkem 570 vagónů

 

2.  Volksdeutsche Mittelstelle

 

     Oblečení pro muže:

 

     pláště - 99 000 ks

     kabáty - 57 000 ks

     vesty - 27 000 ks

     kalhoty - 62 000 ks

     spodky - 38 000 ks

     košile - 132 000 ks

     pulovry - 9 000 ks

     šály - 2 000 ks

     pyžama - 6 000 ks

     límce - 10 000 ks

     rukavice - 2 000 párů

     punčochy - 10 000 párů

     boty - 31 párů

 

   

   Oblečení pro děti:

 

   pláště - 15 000 ks

   chlapecké kabáty - 11 000 ks

   chlapecké kalhoty - 3 000 ks

   košile - 3 000 ks

   šály - 4 000 ks

   pulovry - 1 000 ks

   spodky - 1 000 ks

   dívčí šaty - 9 000 ks

   dívčí košile - 5 000 ks

   zástěry - 2 000 ks

   kalhoty - 5 000 ks

   punčochy - 10 000 párů

   boty - 22 000 párů

 

   

   Oblečení pro ženy:

 

   pláště - 155 000 ks

   šaty - 119 000 ks

   kazajky - 26 000 ks

   sukně - 30 000 ks

   košile - 125 000 ks

   bluzy - 30 000 ks

   pulovry - 60 000 ks

   spodní prádlo - 49 000 ks

   kalhotky - 60 000 ks

   pyžama - 27 000 ks

   zástěry - 36 000 ks

   podprsenky - 25 000 ks

   spodničky - 22 000 ks

   šátky - 85 000 ks

 

 

   Prádlo atd.:

 

   povlaky na postele - 37 000 ks

   prostěradla - 46 000 ks

   povlaky na polštáře - 75 000 ks

   utěrky - 27 000 ks

   kapesníky - 135 000 ks

   ručníky - 100 000 ks

   ubrusy - 11 000 ks

   ubrousky - 8 000 ks

   vlněné šátky - 6 000 ks

   kravaty - 25 000 ks

   gumové boty a holínky 24 000 párů

   čepice - 9 000 ks

   boty - 111 000 párů

 

celkem 211 vagónů

 

 

3.  Říšskému vedení mládeže - zemědělská služba

 

   staré oblečení pro muže - 4 000 souprav

   mužské pláště - 4 000 kusů

   mužské boty - 3 000 párů

   staré oblečení pro ženy - 4 000 souprav

   ženské pláště - 4 000 kusů

   ženské spodní prádlo - 3 000 souprav

   ženské pulovry - 20 000 kusů

   ženské zástěry - 5 000 kusů

   šály různého druhu - 6 000 kusů

   ženské boty - 3 000 párů

 

 

4.  Akce "Heinrich":

   

      staré oblečení pro muže - 2 700 souprav

 

  

5.  I. G. Farbenindustrie Osvětim

 

      staré oblečení pro muže - 4 000 souprav

 

 

6.  Todtova organizace - Riga

 

      staré oblečení pro muže - 1 500 souprav

 

 

7.  Generální inspektor vůdce pro motorismus

 

      staré oblečení pro muže - 1 000 souprav

      spodní prádlo pro muže - 1 000 souprav

      mužské boty - 1 000 souprav

      mužské pláště - 1 000 kusů

 

 

8.  Koncentrační tábory:

 

     kazajky pro muže - 28 000 kusů

     mužské kalhoty - 25 000 kusů

     mužské vesty - 7 000 kusů

     mužské košile - 44 000 kusů

     mužské spodky - 34 000 kusů

     mužské pulovry - 1 000 kusů

     mužské pláště - 6 000 kusů

     pláště pro ženy - 25 000 kusů

     mužské boty - 100 000 párů

 

                                           celkem 44 vagónů

 

                                           Úhrnem 825 vagónů

 

Za správnost vyhotovení:

 

podpis nečitelný

SS hauptsturmführer