Jdi na obsah Jdi na menu
 

SS v akci - dokumenty o zločinech SS - 2. část

V den, kdy byl převezen do koncentračního tábora, "nalezen" oběšen

 

Koncentrační tábor Oranienburg

standarty 208                                            Oranienburg 17. června 1933

 

Policejní oddělení

    

      1.  "U" tajné státní policii, oddělení Postupim - na vědomí

 

      2.  S hlášením odevzdat panu policejnímu řediteli hraběti

           H e l l d o r f o v i

 

   Vězeň Walter Klausch z obce Nowawes, který byl dne 16. června 1933 z rozhodnutí úřadovny státní policie v Postupimi přivezen do zdejšího koncentračního tábora, byl téhož dne kolem 22. hodiny nalezen ve své cele oběšen.

   Klausch byl dle rozhodnutí policejního oddělení vyslýchán kolem 19. hodiny pro vydávání a tištění listu "Rote Fahne" (Rudý prapor) a jiné politické delikty (vlastizrada), přičemž se ukázalo, že Klausch je velmi zatvrzelý komunista, který i nyní ještě vypovídal v zájmu KSN. Při výslechu mu bylo vytýkáno, že vědomě kryje svého návodce a že v samovazbě bude mít příležitost vzpomenout si na jméno dotyčného. Proto měl být Klausch dnes ráno v 9 hodin znovu předveden k výslechu a lze se důvodně domnívat, že spáchal sebevraždu pouze proto, aby nepoškodil zájmy KSN. Klausch budil dojem člověka s vysokou duševní úrovní, který odpovídal velmi obezřele a z jeho odpovědí bylo zřejmé, že musel být jedním z nejhorlivějších příslušníků KSN.

   Při výslechu nebylo vůbec použito týrání.

 

                                                               Vedoucí koncentračního tábora

                                                                                    Podpis

                                                                           SS sturmbannführer

 

Represálie proti komunistickým funkcionářům . . .

 

(kopie dokumentu č. 2 - zde)

 

Oblastní hejtman

 

Všeobecný odbor                                                       Liegnitz 2. června 1933

 

I D 5.  Spis č. 333

 

T a j n é !   P ř í s n ě   d ů v ě r n é !

 

Oběžník

 

Věc: Komunistická činnost

 

   V posledním měsíci se projevuje mimořádné zintensivnění ilegální organizační činnosti komunistických funkcionářů.

   Pro posuzování komunistické činnosti, která se po měsíce neúnavně přeorientovává na ilegální činnost, což se ještě často přehlíží, je naprosto bezvýznamné rozlišovat KSN, MDP (Mezinárodní dělnická pomoc), RO (Rudé odbory) a ostatní pomocné a přidružené organizace strany. Policejní orgány musí mít neustále na paměti, že tyto organizace měly v období legality za úkol krýt vlastizrádnou činnost komunistů a že všechny tyto organizace, pokud ještě existují, slouží v současné době témuž cíli jako ilegální stranický aparát.

   Hlavní činnost komunistických nižších funkcionářů, kteří zůstali v Německu, pozůstává v tom, aby všemi prostředky propagandy, které mají k dispozici, bojovali proti poraženectví mas, k němuž došlo v důsledku prudkého úderu policie a národních svazů, a proti pasivitě a odpadlictví, které s tím souvisí. Dále, aby dle možnosti obnovili stranický aparát vybudovaný na systému pětičlenných buněk a aby shromáždili zbylé funkcionáře nebo aby je v případě selhání nahradili vhodnými soudruhy. Dalším hlavním cílem KSN - jak bylo správně rozpoznáno - je rozkládat nejdůležitější nástroje moci dnešní vlády, armádu, policii, národní branné svazy na straně jedné a NSBO (nacionálně socialistické závodní organizace) na straně druhé.

   Když se podařilo původní vedoucí aparát KSN zatčením převážné části funkcionářů vyřadit, musí být nyní pozornost policejních orgánů neustále zaměřena na funkcionářský dorost a musí ho v příhodné chvíli zatknout. Dorůstání nové funkcionářské směny je třeba zpočátku jen pozorovat, k úderu má dojít teprve tehdy, když její vytváření dospělo do určitého závěrečného stadia; je jasné, že likvidace úplně vybudovaného aparátu zasáhne organizaci citelněji, než vyřazení jednotlivých, ihned nahraditelných funkcionářů.

   Zvláště je třeba znemožnit ilegální vydávání a rozšiřování komunistických tiskovin. Právě na tomto poli bylo možno v posledních týdnech pozorovat citelné narůstání komunistické aktivity. Rozšiřování podvratného materiálu se neomezilo na šíření a vylepování letáků, vyrobených primitivními prostředky, kterému může policie těžko zabránit. Vedle závodních, uličních, blokových novin, psaných strojem nebo rozmnožovaných cyklostylem, se vždy znovu objevují letáky a noviny tištěné ve větších nákladech, které jsou snad z větší části pašovány ze zahraničí, zčásti však vyráběny v samotném Německu. Když se podaří této formě propagandy učinit přítrž, bude komunistické hnutí zbaveno jedné ze svých nejúčinnějších zbraní. Vyzývám proto policejní orgány, aby v tomto směru postupovaly zvlášť důrazně.

   Při sledování poměrně dobře organizované komunistické zpravodajské služby je sice možno využít poštovního, telegrafního tajemství, avšak hlavně bude třeba používat důvěrných sdělení. Každé zjištění většího významu mně má být bezodkladně sděleno.

   K narušování zpravodajské a kurýrní služby je třeba dalekosáhle využívat možností uzavírat podniky, v nichž se komunisté scházejí, a zabavovat dopravní prostředky, jejichž držiteli jsou komunisté, kterých by se mohlo používat pro kurýrní službu. Po 1. červnu t. r. nesmí zůstat jediné motorové vozidlo, jediný motocykl a jediné kolo v rukou komunistických organizací nebo komunisticky orientovaných jednotlivců. Tyto dopravní prostředky mají být nejen policejně zajištěny, ale je třeba je konfiskovat ve prospěch pruského státu formálním usnesením na základě § 1 nařízení o ochraně národa a státu z 28. února 1933 (Úřední list, str. 83) s přihlédnutím k nařízení z 2. 3. 1933 (Sbírka zákonů, str. 33) a k § 14 pruského správního zákona.

   Totéž se vztahuje na budovy, kancelářská zařízení, tiskárenské stroje atd., patřící KSN nebo jejím pomocným a přidruženým organizacím. Žádám, aby mi byly co nejdříve předloženy podklady pro konfiskační usnesení, které má být dle těchto pokynů vydáno. Zvláštní důraz je nutno klást na zajištění hotových peněz, které jsou ještě k dispozici. Ze zabavené korespondence se dají zjistit ilegální krycí adresy pro peněžní zásilky a konta maskovaná jmény neškodných soukromých osob. Zajištěné částky mají být zabaveny a propadají ve prospěch pruského státu.

   Pohraniční orgány musí ostražitě pozorovat pohraniční ruch a zabránit ilegálním přechodům hranic. Musí se bezpodmínečně zabránit tomu, aby jisté státu nepřátelské tiskoviny nebyly převezeny přes hranice k rozšiřování v zemi.

   Bylo též zjištěno, že existuje spojení mezi komunistickými a židovskými organizacemi. Žádám, aby i na to bylo pamatováno a aby mi byl doručen případně nalezený materiál.

   Při potírání komunismu se policejní orgány musí v nejbližším období i nadále řídit zásadou, že je třeba s tímto ohrožením státu definitivně skoncovat bezohledným vyřazováním jeho funkcionářského dorostu, jeho technických a finančních zdrojů, jakož i znemožněním jakékoli propagandy.

   Aby se zabránilo oživení komunistické činnosti ve veřejnosti, je třeba při zjištění komunistických teroristických činů nebo jiných akcí, vypočtených na propagandistické působení, ihned podniknout nejostřejší represálie proti komunistickým funkcionářům.

   Pan pruský ministr vnitra mi uložil, abych mu do 5. června t. r. předložil podrobnou zprávu o opatřeních, učiněných dle tohoto pokynu, jakož i o stavu komunistického hnutí, též s přihlédnutím k stávajícím komunistickým branným organizacím a k jejich spojení s RFB (Svaz rudých frontových bojovníků). Žádám proto o okamžité hlášení. Hlášení má být, až na další předkládáno opětovně vždy ke 4. každého měsíce dle stavu k 1. příslušného měsíce.

v. r. von Hahnke

 

(kopie dokumentu č. 3 - zde)

 

(kopie dokumentu č. 4 - zde)

 

"Ochranná vazba" pro členství v "Rudé pomoci".

 

Osobní list dělníka Franze Schmaleho v koncentračním táboře Brandenburg, kam byl dopraven dne 4. 11. 1933 pro členství v "Rudé pomoci" ve svých 21 letech a odkud byl 11. 1. 1939 převezen do koncentračního tábora Oranienburg.

 

Opatření ke střežení vězněných antifašistů

 

(kopie dokumentu č. 5 - zde)

 

Opis!

Oblastní hejtman

 

Všeobecné oddělení                                                 Liegnitz 27. května 1933

 

I. D 5 spis 333

 

O b ě ž n í k

 

Věc: Komunistická agitace mezi osobami v ochranné vazbě.

 

   Mezi osobami v ochranné vazbě v Gollnowě byl rozšiřován časopis (kvartového formátu) pod názvem "Fanal" (Pochodeň), - orgán proletářských vězňů v Gollnowě. Tato tiskovina má výslovně štvavý komunistický charakter a je důkazem toho, že funkcionáři KSN se i v ochranné vazbě všemožně snaží, aby znovu vybudovali rozbitý stranický aparát a aby rozvíjeli čilou propagandu komunistických myšlenek. Žádám, aby o tom byli vyrozuměni všichni vedoucí věznic, v nichž se nacházejí političtí vězňové, a aby byli vyzváni k znemožnění jakékoli protistátní propagandy mezi vězni použitím vhodných opatření dozoru a kontroly.

 

                                                                                                                                                                                                                Z pověření

                                                                                            dr. Reuter v. r.

 

Okresní hejtman

 

L 3132                                                                    Zhořelec 1. června 1933

 

Panu přednostovi obecního úřadu

v Leschwitzu

 

   Tento spis Vám zasílám na vědomí k provedení pokud jde o osoby v ochranné vazbě tamějšího koncentračního tábora.

 

                                                                                           V zastoupení

Úřad státní policie                                                               von Hancke v. r.

 

"Komunistickým vězňům v ochranné vazbě

nevydávat po tři dny oběd . . ."

 

(kopie dokumentu č. 6 - zde)

 

Úřadovna státní policie

Čj. 490/33                                                          Postupim 29. července 1933

 

    Pánům okresním hejtmanům, panu vrchnímu starostovi respektive panu primátorovi jako místnímu policejnímu orgánu v Brandenburgu n/Havolou a ve Wittenberge, místním policejním orgánům v Eberswalde a Ratthenově.

 

   V noci na 27. července, v Den národní práce zničili komunisté Hindenburgův dub, vysazený na Tempelhofském poli v Berlíně. Jako represivní opatření budiž všem komunistickým vězňům v ochranné vazbě odebrán po tři dny oběd. Toto opatření nechť je jim oznámeno s poukazem na hanebnost spáchanou na Hindenburgově dubu.

 

                                                                                         V zastoupení:

                                                                                     dr. Kraussoldt, v. r.

                                                                      Za správnost: podpis nečitelný

Přijímací razítko                                                        úřednice kanceláře

koncentračního tábora

Oranienburg z 4. 8. 1933

 

Göringův rozkaz použít střelné zbraně

 

(kopie dokumentu č. 7 - zde)

 

Pruský ministr vnitra

 

II G 1937                                                                       Berlín 4. října 1933

 

   Po rozdrcení komunistických organizací v zemi se zbytek komunistických štváčů pokouší rušit výstavbu nacionálně socialistického státu. Svou podvratnou činnost provádějí zejména rozdáváním bleskovek a letáků dovezených ze zahraničí.

   Přikazuji všem policejním úředníkům učinit tomuto řádění přítrž všemi prostředky. Proti distributorům letáků, kteří se na výzvu policejních orgánů nezastaví, je nutno ihned bezohledně použít střelné zbraně. Policisty, kteří budou dle tohoto rozkazu postupovat, budu krýt. Policisté, kteří svým nerozhodným postupem ztěžují účinnou obranu proti těmto protistátním rejdům, musí počítat s trestem.

   Jsou přiloženy kopie pro pány okresní hejtmany, kteří se tímto žádají, aby obecní orgány místní policie, a to v samosprávných městech, a zemské četnictvo informovali ústně.

   Tento výnos se nemá písemně rozšiřovat a to ani v tisku.

 

Göring v. r.

 

Pánům oblastním hejtmanům,

pánům policejním ředitelům,

úřadu tajné státní policie (gestapu).

 

Na vědomí:

Pánům zemským presidentům.

 

Pokyn k vyloučení komunistických

a sociálně demokratických studentů

 

(kopie dokumentu č. 8 - zde)

 

Rektor

Vysoké školy obchodní

v Berlíně                                                         Berlín C 2   27. prosince 1933

                                                                       Spandauer   Str. 1

 

Čj. 23

 

   Oběžníkem z 31. července (1933 čj. 1886 33) jsem uvědomil německé vysoké školy o vyloučení studentů

 

Charlotty Ruschinové,

Alexandra Siegela a

Güntera Spiesse

 

pro komunistickou činnost.

 

   Dle vyjádření výboru, ustaveného k prověřování podezřelých studentů, vyvíjeli kromě toho v posledních letech marxistickou (komunistickou, sociálně demokratickou) nebo jinou protinárodní činnost ještě studenti uvedení v příloze, kteří již nejsou ve stavu Vysoké školy obchodní.

 

Opis tohoto oběžníku zaslán:

 

    1.  Knihovně průmyslové a obchodní komory, II. oddělení (Burza a Vysoká škola  obchodní)

 

    2.  Ústřední seminární knihovně.

 

                                                                                                                                                                                                     Gieseke v. r.

                                                                       rektor Vysoké školy obchodní

                                                                                    v Berlíně

Všem německým vysokým školám.

 

"Čtrnáctidenní zákaz korespondence"

 

Koncentrační tábor

Oranienburg,                                               Oranienburg 3. května 1934

 

Hlavní správa                                                Berliner Str.

Oddělení I.

 

Čj. -

Věc:  Ochranná vazba

                                                                    Úřadovna tajné státní policie

                                                                                    B e r l í n

                                                                               Prinz-Albrecht Str.

 

Panu radovi státní prokuratury Tesmerovi

 

   Dne 1. května zpívali vězňové ve shromažďovací místnosti koncentračního tábora Oranienburg Internacionálu. Vzhledem k ostrým nařízením vlády nebylo proti vězňům zakročeno tak přísně, jak asi bylo nutné.

   Žádám proto uctivě úřadovnu tajné státní policie, aby s přihlédnutím k závažnosti tohoto případu, který jednoznačně a jasně dokazuje, že osoby v ochranné vazbě ještě nemohou být propuštěny a začleněny do nacionálně socialistického státu, přijala můj návrh, aby byli propuštěni z ochranné vazby  - po dotazu o vystupování a chování po dobu věznění - jen ti, kdož se řádně chovali.

   Jinak jsem v táboře vyhlásil 14denní zákaz korespondence.

 

                                                              Koncentrační tábor Oranienburg

 

                                                                    Schulze - Wechsungen v. r.

                                                                            standartenführer

 

Komunisté nebudou v dohledné době propuštěni

 

Opis

 

Velitel politické policie                                       Berlín 29. července 1935

 

Čj. G 2267/35 - II 1 A 1/J

                                                                                                                  T a j n é !

 

Všem mimopruským úřadovnám politické policie.

 

   Vzestupná aktivita komunistických funkcionářů projevující se v poslední době vyvolává nezbytnou nutnost, aby jim a všem jejich spolupracovníkům byla věnována zvláštní pozornost a aby byli nejostřeji potíráni.

   Vycházeje z poznání, že ilegální hnutí nelze potírat jen trestními zákony a že musí převládat spíše preventivní opatření, nařizuji:

 

   1.  Osoby, které do převzetí moci vyvíjely činnost v komunistickém smyslu a nyní jsou znovu podezřelé z ilegální činnosti, mají být vzaty do ochranné vazby a předány některému koncentračnímu táboru.

  

   2.  Osoby, které již po převzetí moci vyvíjely ilegální činnost, budou ihned vzaty do ochranné vazby, jakmile by jejich chování naznačilo, že jsou i  nadále protistátního smýšlení a jakmile by bylo podezření, že skrytě štvou proti státu.

 

   3.  Komunističtí funkcionáři, kteří mají být po odpykání trestu propuštěni, budou zásadně vzati do ochranné vazby, jde-li o nebezpečné odpůrce státu nebo lze-li předpokládat, že se znovu dají k dispozici ilegální KSN.

 

   4.  Komunisté, kteří museli být již podruhé vzati do ochranné vazby, nebudou v dohledné době propuštěni.

 

(Viz také výnos pana říšského a pruského ministra vnitra z 13. 12. 1934 - III P 3500/403). Podobný postup je žádoucí i vůči všem ostatním marxistickým nepřátelům státu.

                                                                                       V zastoupení:

                                                                                       Heydrich v. r.

 

Heydrich vyhledává "usvědčující materiál"

proti Ernstu Thälmannovi

 

(kopie dokumentu č. 9 - zde)

 

Opis:

 

Velitel politické policie                                                 Berlín 1. června 1934

 

Ústřední úřad

 

Čj. 832/34 I. 1. A.

 

Politickým policiím zemí

S a s k o

 

Věc:  Řízení pro vlastizradu s bývalým vůdcem KSN Ernstem Thälmannem

 

   Pro řízení ve věci vlastizrady bývalého vůdce KSN Ernsta Thälmanna je žádoucí, aby byly obratem zaslány tyto údaje:

 

   a)  Které osoby zastávaly v měsících leden - únor 1933 funkci politických vedoucích KSN v říši a kde se tyto osoby nyní zdržují.

 

   b)  Kde byl rozšiřován leták "Náš boj za revoluční svržení fašistické diktatury a za novou socialistickou republiku rad, teze ústředního výboru KSN o situaci a úkolech strany" s datem 15. 2. 1933

                                                                                                                                                                                                                    V z.

                                                                                            Heydrich, v. r.

 

__________________________________________________

 

Úřadovna tajné státní policie Sasko                           Drážďany 7. června 1934

Z. U. B. I. 2256/34

 

Policejním presidiím a ředitelstvím,

Hejtmanským úřadům,

Obecním radám, na které je plně přenesena kompetence těchto správních úřadů,

                         zasláno v opise.

 

   Hlášení k této věci se mají podávat do 15. června 1934, záporní hlášení nejsou potřebná.

                                                                                   Heil Hitler!

           

                                                                        Úřadovna státní tajné policie

                                                                                  Sasko - Z. U. B.

 

                                                                                        Vogel, v. r.

                                                                                   Vrchní vládní rada

 

Gestapo nařizuje uvalení "ochranné vazby"

na komunistické funkcionáře

 

(kopie dokumentu č. 10 - zde)

 

President

 

Úřadovna tajné státní policie

 

S a s k o                                                                  Drážďany 2. srpna 1935

 

II 1 A Ref. A 15 (K1)K.

 

   V příloze zasílám opis rozkazu velitele politické policie, který jsem obdržel ve věci vzrůstající aktivity komunistických funkcionářů. Žádám o bezodkladné co nejpřísnější provedení směrnic v nařízení obsažených. Zvláště důrazně upozorňuji na poslední větu nařízení, podle níž se tyto směrnice mají uplatňovat i proti ostatním marxistickým nepřátelům státu.

   Ještě před provedením nařízení žádám, aby mi bylo ihned oznámeno, s odvoláním na shora uvedenou značku, s jakým počtem zatčených se má přibližně počítat.

                                                                                    President Schlegel    

                                                                                         Vyhotoveno:

                                                                                   Drážďany 2. 8. 1935

 

                                                                                             podpis

Rozdělovník:

 

Pánům náčelníkům okresů a služeben

Pánům policejním presidentům a ředitelům

Pánům obecním starostům, na které jsou plně přeneseny pravomoci uvedených správních orgánů

Odbočkám hlavního oddělení II

 

Gestapo se obávalo demonstrací v důsledku zavraždění

dělnického vůdce Edgara André

 

fotografie-3.jpg

 

Tajná státní policie

Úřadovna státní policie Hamburk                  Hamburk 4. listopadu 1936

Čj. 20841/35 G. St. P. 6 c                               Stadthausbrücke 8

 

T a j n é !   S p ě š n é !                                      Hřbitovnímu úřadu z d e

 

   Podle nařízení pana generálního prokurátora má k zpopelnění a pohřbení Edgara André, narozeného 17. 1. 1894 v Cáchách, který byl odsouzen hansovním vrchním zemským soudem dne 10. 7. 1936 k smrti a 4. 11. 1936 popraven, dojít ještě dnes 4. 11. 1936 na Ohlsdorfském hřbitově.

   Hodinu pohřbení dohodnutou s pověřeným úředníkem, tajemníkem kriminální policie Naujockem, bezodkladně ohlašte!

   Pohřeb se má odbývat v tichu a v nejpřísnější tajnosti. Dále se žádá, aby číslo hrobu bylo odevzdáno pověřenému úředníku státní policie a aby záznam do tamější knihy byl proveden tak, aby jméno zemřelého nebylo čitelné.

   Kromě toho žádáme, aby bylo napříště při každém dotazu o této věci ihned uvědoměno gestapo 6, kriminální inspektor Kraus nebo jeho zástupce v úřadě (telefon 341000 linka 2716). Dotazující se osoba má být podle možnosti zadržena do příjezdu úředníka státní policie.                                                                                                Z příkazu: K r a u s

 

Urna Edgara André byla gestapem pohřbena za tmy

 

Stavební úřad

Oddělení sadů a hřbitovů

Správa hřbitova                                             Hamburk 5. listopadu 1936

Hamburk-Ohlsdorf

                                                             Tajná státní policie,

 

                                                             úřadovna státní policie, Hamburk

 

Ve věci:  Vaše značka - čj. 20841/35 G. St. P. 6 c

 

   Mrtvola Edgara André, popraveného 4. listopadu 1936, byla téhož dne v 8.30 hodin ráno v novém krematoriu zpopelněna.

  

   Při vložení do kremační pece byli přítomni:

 

   kriminální tajemník Naujock

   hřbitovní dozorce Trende

   a podepsaný

 

   Urna s popelem byla téhož dne v 18.15 za tmy pohřbena kriminálními tajemníky Naujockem a Schwarzem za přítomnosti podepsaného.

   Je uložena v hloubce asi 0,75 metru pod porosty v oddělení S 4 a 5 mezi hroby 293 a 368, jak je patrno z přiloženého náčrtku.

   Číslo zpopelnění a pohřbu je F 4256/36. Na poklopu urny nejsou vyznačeny žádné osobní údaje, pouze výše uvedená čísla.

   Kopie tohoto dopisu spolu s ostatními písemnostmi o této věci je v zapečetěné obálce uložena ad acta jako tajný spis. Evidenční záznamy nebyly provedeny. Vaší žádosti, dle posledního odstavce Vašeho dopisu ze 4. tm., bude vyhověno.

 

                                                                      Správa hřbitova

                                                      Z příkazu: Schmidt, správní inspektor

Příloha:  1 náčrtek

 

 

Fašistický teror proti Sociálně

demokratické straně Německa

 

 

Nařízení o zákazu Sociálně demokratické strany Německa

 

(kopie dokumentu č. 11 - zde a zde)

 

Opis!

Spěšný dopis

 

T a j n é !

 

Opis!

 

Radiogram z Berlína 24. 6. 1933

 

Všem vrchním presidentům, zemským presidentům, policejnímu presidentu v Berlíně a úřadovně tajné státní policie v Berlíně.

   Sociálně demokratická strana Německa má být zejména v důsledku její činnosti v posledních dnech a týdnech považována za protistátní a protinárodní organizaci. Proto nařizuji:

 

   1.  Všichni členové Sociálně demokratické strany Německa, kteří jsou ještě členy sněmoven nebo obecních zastupitelství, mají být ihned vyloučeni z dalšího vykonávání svého mandátu, neboť jejich další činnost by byla ohrožením veřejné bezpečnosti. Okresní policejní orgány mají proto těmto osobám policejním nařízením uložit, aby se zdržely dalšího výkonu svého mandátu, neboť v opačném případě by byly vzaty do policejní vazby dle § 1 výnosu o ochraně národa a státu z 28. 2. 1933. Do okruhu těchto osob patří:

   a)  Všichni členové říšského sněmu, zemského sněmu a státní rady, kteří buď jsou sami členy Sociálně demokratické strany Německa nebo byli zvoleni na návrh Sociálně demokratické strany Německa.

   b)  Všichni členové zastupitelských orgánů obcí a obecních sdružení, kteří jsou buď sami členy Sociálně demokratické strany Německa nebo byli zvoleni na návrh Sociálně demokratické strany Německa. Jim na roveň jsou postaveni čestní členové nebo členové představenstev obcí a obecních sdružení, deputací, komisí a výborů, jakož i nositelé čestných úřadů, kteří buď jsou sami členy Sociálně demokratické strany Německa, nebo kteří byli zvoleni zastupitelskými sbory nebo jinými k volbě oprávněnými orgány obcí a obecních sdružení a na základě návrhů předložených zástupci Sociálně demokratické strany Německa.

   c)  Členové provinciálních rad a krajských výborů jakož i Svazové rady svazu obcí ruhrského uhelného kraje, kteří buď jsou sami členy Sociálně demokratické strany Německa, nebo kteří byli zvoleni na základě návrhů zástupců Sociálně demokratické strany Německa.

 

   Okresní policejní orgány mají dále uložit policejním nařízením všem orgánům, od nichž vyloučené osoby dosud pobíraly úhrady nákladů, denní platy, diety a jiné požitky z titulu své činnosti, aby ihned zastavily vyplacení těchto úhrad. Nevztahuje se to na říšský sněm a státní radu, jejichž předsedové byli bezprostředně instruováni.

 

   2.  Zaměstnanci, kteří jsou členy Sociálně demokratické strany Německa, mají být považováni za protistátní živly ve smyslu čl. II. zákona o závodních zastupitelstvích a hospodářských sdruženích ze 4. 4. 1933 (Říšská sbírka zákonů I., str. 161).

 

   3.  O zacházení s úředníky, zaměstnanci a dělníky, kteří dostávají z veřejných prostředků plat, mzdu nebo důchod, budou vydány z hlediska jejich příslušnosti k Sociálně demokratické straně Německa zvláštní instrukce.

 

   4.  Schůze Sociálně demokratické strany Německa a jejich pomocných a náhradních organizací mají být zakázány bez ohledu na to, jde-li o veřejné nebo neveřejné akce.

 

   5.  Sociálně demokratické periodické tiskoviny mají být, pokud se tak ještě nestalo, až na další zakázány. Ostatní sociálně demokratické tiskoviny mají být policejně konfiskovány a staženy.

 

   6.  Jmění Sociálně demokratické strany Německa a jejích pomocných a náhradních organizací má být podle předpisů nařízení o ochraně národa a státu z 28. 2. 1933 a dle prováděcích předpisů k tomuto nařízení policejně zabaveno. Pokud již bylo zabavení nařízeno trestními úřady, má být vyslovena dodatečná konfiskace a oznámeno příslušným soudním orgánům, že bez souhlasu policejního úřadu nesmí být s tímto jměním disponováno. Pokyny o stažení tohoto jmění policií ve prospěch státní pokladny budou sděleny dodatečně.

                                                                                                                                                                                                Ministr vnitra

                                                                                                                                                                                                   II. 1410 a

 

____________________________________________________

 

Okresní úřad                                                         Zhořelec, 26. června 1933

T a j n é !

S p ě ch á !

 

   Všem místním policejním orgánům okresu (kromě Penzigu). Shora uvedený opis zasílám na vědomí a k bezodkladnému dalšímu řízení. Žádám, aby mi byla obratem sdělena jména těch členů Sociálně demokratické strany Německa, kteří mají být dle čl. 1 odst. b) tohoto radiogramu zbaveni dalšího výkonu svého mandátu. Jména potřebuji proto, že zbavení funkce má být provedeno nařízením okresního policejního úřadu. Upozorňuji dále na dodržování čl. 4. a 5.

   K článku 6. žádám, aby konfiskace jmění Sociálně demokratické strany Německa a jejich pomocných organizací byla provedena co nejdříve. O provedené konfiskaci žádám zprávu urychleně.

                                                                            V z. : von Volkmann, v. r.

Poznámka: Zabavení bylo provedeno již předtím.

 

Rektor Erwin Münchow byl odvezen

do koncentračního tábora Oranienburgu

 

(kopie dokumentu č. 12 - zde)

 

R o z h o d n u t í

 

   Na základě § 1. nařízení říšského presidenta na ochranu národa a státu z 28. února 1933 - Říšský úřední list I, str. 83 - bude vzat do ochranné vazby rektor Erwin Münchow, Luckenwalde, Bussestraβe 42 u Märzu, narozený 19. června 1888, a bude odvezen do koncentračního tábora Oranienburg.

 

D ů v o d y :

 

   Münchow byl členem Sociálně demokratické strany Německa v Luckenwaldu a pracoval ve vedoucí funkci SDSN. Vzhledem k tomu, že se má na Sociálně demokratickou stranu Německa pohlížet jako na organizaci nepřátelskou státu a národu a že je nebezpečí, že Münchow i po rozpuštění strany bude se pokoušet provádět protistátní činy, je uvalení ochranné vazby zdůvodněné.

 

                                                            Jüterbog 21. července 1933

 

                                                Okresní úřad okresu Jüterborg - Luckenwalde

 

                                                                     podpis nečitelný

 

                                                              zástupce okresního hejtmana

 

Pokyn k uvalení ochranné vazby

na sociálně demokratické funkcionáře

 

(kopie dokumentu č. 13 - zde)

 

Opis!

Oblastní hejtman                                                     Liegnitz 24. června 1933

 

Všeobecné oddělení

 

I. D. 5.                                       Spěšný dopis

 

T a j n é !

 

   Úřadovna tajné státní policie žádá, aby byli vzati do ochranné vazby ihned všichni vedoucí funkcionáři Sociálně demokratické strany Německa, je-li nebezpečí, že SA bude jednat samostatně. Těm, kteří nebudou vzati do ochranné vazby, je třeba uložit povinnost denně se hlásit.

                                                                                                                                                                                                              V zastoupení

                                                                                                                                                                                                             Dr. Reuter, v. r.

 

Okresní úřad                                                          Zhořelec 26. června 1933

T a j n é !

 

   Všem místním policejním orgánům okresu (mimo Penzigu).

 

   Výše uvedený opis zasílám na vědomí a k bezodkladnému dalšímu řízení.

  

   Jména vedoucích funkcionářů Sociálně demokratické strany Německa, na které byla uvalena ochranná vazba, žádám sdělit obratem, abych mohl uvalení vazby na základě § 1 nařízení říšského presidenta na ochranu národa a státu z 28. února 1933 potvrdit.

                                                                                                                                                                                                                 V. z.

                                                                                     von Volkmann, v. r.

 

                                                                                           za správnost:

 

                                                                                          podpis nečitelný

                                                                                         okresní inspektor

 

"Ochranná vazba" pro příslušnost k "Říšskému praporu"

 

(kopie dokumentu č. 14 - zde)

 

   Osobní karta truhláře Bruno Schinkewitze v koncentračním táboře Brandenburg; do tábora byl dopraven 28. 12. 1933 ve věku 22 let na základě nařízení okresního úřadu v Perlebergu pro příslušnost k "Reichsbanner" (Říšskému praporu) a pro údajný protistátní výrok (Nacisté jsou lumpové). Později převezen do koncentračního tábora Oranienburg.

fotografie-4.jpg

Sociálně demokratický poslanec Ernst Heilmann v koncentračním táboře Esterwegen. Dne 3. 4. 1940 byl v koncentračním táboře Buchenwald zavražděn.

 

fotografie-5.jpg

Koncentrační tábor Esterwegen.

 

Poprava protifašisty Eichnera

 

(kopie dokumentu č. 15 - zde, zde a zde)

 

Náčelník bezpečnostní policie                                             Berlín 22. 9. 1939

 

APP II. A(4)

Spěšný dopis!

1.  Byl zatčen seřizovač

Ludwig E i c h n e r,

 

nar. 15. 11. 1912 v Norimberku,

 

říšský Němec, bytem v Norimberku, Kunostr. 17, ženatý, bezdětný.

 

   E i c h n e r před svými spoluzaměstnanci prohlašoval, že

   

   "budu-li muset nastoupit do armády, nehnu ani prstem",

   "budu-li muset sloužit na frontě, přeběhnu k nepříteli. Nejsem přítelem dnešní vlády".

 

   Jak vyplývá z dalšího, projevoval se již dlouho jako člověk asociální a národu nepřátelský.

   Do svého zatčení dne 2. 9. 1939 byl zaměstnán jako seřizovač v oddělení S závodu Siemens-Schuckert v Norimberku. V tomto oddělení se vyráběly granátové rozbušky pro armádu. Eichner měl na svém pracovišti seřizovat stroje obsluhované ženami. Více žen udalo, že Eichner často seřizoval stroje nedbale, což mělo za následek, že vyrobené rozbušky byly nepoužitelné a po správném seřízení strojů musely být znovu opracovány. Tímto svým postupem Eichner silně snížil pracovní výkon osazenstva tohoto oddělení, takže množství výrobků muselo zůstat pod normální úrovní a kromě toho ženy, které pracovaly v úkolové mzdě, byly na svých výdělcích poškozeny.

   Eichner jednal z nízkých a nečestných pohnutek, jak o tom svědčí tyto jeho výroky:

 

   "Když se mi nechce, tak to nejde",

          nebo

   "Když nechci, nejde práce kupředu",

          nebo

   "Když to má jít, tak to jde, a když to nemá jít, tak to nejde",

          nebo

   "Dnes se budou brousit jen dva vrtáky, víc se dělat nebude".

 

   Tu a tam se stalo, že Eichner odpověděl ženám v oddělení S, které jej žádaly, aby správně seřídil stroje:

   "Teď se bavím."

   Tak nechal čekat ženy na seřízení strojů, bez ohledu na to, že jeho postoj znamenal snižování výroby a pro ženy poškození na výdělcích.

   Po jeho zatčení bylo provedeno důkladné šetření o jeho politickém zaměření a politické minulosti. Ukázalo se, že byl vždy marxisticky orientován a že dodnes musí být považován za nepřítele třetí říše. Pochází ze staré sociálně demokratické rodiny. Jeho otec byl již před rokem 1914 členem sociálně demokratické strany a v roce 1929 byl anarchosyndikalisty navržen do závodní rady. Také Eichner vždy volil sociálně demokratickou stranu a byl členem marxistického "Sdružení přátel přírody".

   Podle hlášení příslušného vedoucího místní skupiny NSDAP, Eichner nikdy nezdravil německým pozdravem a neprojevoval ani nejmenší zájem nebo pochopení pro nacionálně socialistický stát a jeho zřízení. Jen zřídka - a to ještě neochotně - se zúčastňoval schůzí.

   Protistátní a protinárodní zaměření, které se projevilo v jeho výrocích, se ještě více potvrdilo jeho postojem při výrobě granátových rozbušek a v jednání s ženami, které s ním spolupracovaly. Eichner pozbyl veškerého práva být považován za soukmenovce.

2.  Říšskému vůdci SS a náčelníkovi německé policie předloženo. Doporučuji Eichnera popravit.

 

 

Fašistický teror proti odborům a jiným

demokratickým silám

 

fotografie-6.jpg

Dne 2. května 1933 byla sídla odborů obsazena hitlerovskými fašisty.

 

Dne 2. května 1933 byly svobodné odbory "gleichšaltovány" a jmění odborů uloupeno

 

                                                                                                                                                   Wurzen 3. května 1933

 

   Městské radě - policejnímu úřadu ve Wurzenu

 

   V souvislosti s obsazením všech odborových úřadoven žádám po dohodě s okresním vedoucím NSBO (nacionálně socialistických závodních organizací) Pischelem, aby v zájmu udržení bezpečnosti a pořádku bylo policejním nařízením pro obvod města Wurzenu nařízeno, aby veškerá pošta, docházející pro poštovní úřad ve Wurzenu, která se týká jakékoli odborové záležitosti, nebyla doručována žádnému z dosavadních zaměstnanců odborů, ale okresnímu vedoucímu Pischelovi. Současně také prosím, aby bylo nařízeno, že všechny do Wurzenu docházející peněžní zásilky, ať již v hotovosti nebo poštovní šeky, mají být disponovány prostřednictvím okresního vedoucího Pischela respektive jemu vydávány.

   Toto nařízení prosím doručit neprodleně poštovnímu úřadu i přednostovi železniční stanice.

Přidělenec pro městskou

                                                                               správu ve Wurzenu

 

Rozkaz k uvalení "ochranné vazby" na antifašistu

Karla Schlaga

 

(kopie dokumentu č. 16 - zde)

 

Okresní úřad Niederbarnim                                   Berlín NW 40 3. října 1933

 

Čj. 1 12/                                                                     Friedrich-Karl-Ufer 5

 

   Na základě nařízení pana říšského presidenta na ochranu národa a státu z 28. února 1933 - Říšský úřední list I, str. 83 - v souvislosti s nařízením pana pruského ministra vnitra z 2. března 1933 - Pruská sbírka zákonů, str. 33, § 2 - uvaluji na Vás s platností od 28. září 1933 až na další policejní vazbu (ochrannou vazbu) pro podezření z protistátní činnosti.

 

Panu Karlu Schlagovi v Eiche                                               podpis nečitelný

t. č. v táboře pro ochrannou vazbu Oranienburg.

 

fotografie-7.jpg

Dne 10. května 1933 byla pálena díla německých spisovatelů

 

fotografie-8.jpg

Spisovatel Carl von Ossietzky v koncentračním táboře Esterwegenu. V době svého věznění byl vyznamenán Nobelovou cenou míru pro rok 1935; zemřel 3. května 1938 na následky svého věznění v koncentračním táboře.

 

"Vedoucí činitelé marxistických stran mají být

zvlášť přísně hlídáni"

 

Z. K. Ú. S 3 A(3) 34                                          Drážďany 23. ledna 1934

 

   V souvislosti s opatřením zemského kriminálního úřadu Z. K. Ú. S 3/178/33 z 6. října 1933 se poukazuje na následující:

   I při eskortování bývalých vedoucích činitelů marxistických stran, u nichž se může počítat se zvýšeným nebezpečím útěku, je třeba tábory pro ochrannou vazbu Hohnstein a Sachsenburg, respektive opatřovací ústav Colditz, výslovně upozorňovat na tyto vězně, kteří mají být zvlášť přísně hlídáni, aby se tam mohla učinit potřebná zvláštní opatření proti možnému útěku.

Zemský kriminální úřad

 

                                                                                   podpis nečitelný

 

   Táborům pro ochrannou vazbu Hohnstein a Sachsenburg,

Opatřovacímu ústavu Colditz,

Policejním presidiím a ředitelstvím,

Okresním a obecním hejtmanským úřadům včetně pobočky Sayda,

Obecním radám, na něž je přenesena kompetence uvedených správních úřadů,

Úřadovně tajné státní policie.

 

Vlastnoručně psaná Göringova poznámka na rozkazu

k uvalení "ochranné vazby"

 

(kopie dokumentu č. 17 - zde)

 

Pruská tajná státní policie                                   Berlín SW 17. prosince 1935

 

náměstek velitele a inspektor

 

T a j n é !

 

   Civilní inženýr Max Ludwig Eduard Eickemeyer, narozený 14. srpna 1884 v Starnbergu v Horním Bavorsku, bytem v Berlíně Charlottenburgu, Hardenberg Str. 10, byl podle rozkazu vzat dne 16. prosince 1935 ve 12.10 do ochranné vazby.

 

                                                                                                                            podpis nečitelný

 

Panu pruskému předsedovi vlády

 

Berlín W 9

 

Leipziger Platz 11 a

                                                                     (na tomto přípise vlastnoruční

                                                                    nečitelná poznámka Göringova)

 

"Jako rukojmí v koncentračním táboře Sachsenburg

 

(kopie dokumentu č. 18 - zde)

 

   Osobní karta 26letého seřizovače Willyho Ernsta Seidla, který byl dne 16. 2. 1933 vzat do ochranné vazby "jako rukojmí".

fotografie-9.jpg

Vězňové koncentračního tábora Sachsenhausenu (Oranienburg u Berlína).

 

fotografie-10.jpg

Statisíce antifašistů bylo nahnáno do fašistických koncentračních táborů.

 

Převezení ženských vězňů do koncentračního tábora

Moringenu

 

(kopie dokumentu č. 19 - zde)

 

Spěšný dopis

Oblastní hejtman                                                       Postupim 28. října 1933

 

I. Pol. g. 6076

 

   Z příkazu pana ministra vnitra mají být všechny ženské osoby v ochranné vazbě, které jsou v okrese, co nejrychleji převezeny pod přiměřeným policejním dozorem do vězeňského tábora v Moringenu, okres Northeim, správní kraj Hildesheim, a to po předcházejícím včasném uvědomění ředitele tamější donucovací pracovny.

   O provedeném odvozu a o počtu převezených ženských vězňů mi podejte do 3. listopadu 1933 hlášení.

                                                                                                                                                                                                             V zastoupení

                                                                                           Dr. Honig, v. r.

 

                                                                                                                                                                                                          Za správnost

                                                                                          Steinborn

                                                                                     úředník hejtmanství

 

Pánům okresním hejtmanům,

Panu policejnímu presidentovi,

Místním policejním orgánům v Brandenburgu, Eberswalde a Rathenově,

a panu vrchnímu starostovi jako místnímu policejnímu orgánu ve Wittenbergách.

 

Opis na vědomí.

 

Panu veliteli koncentračního tábora Oranienburg u Berlína.

                                                                                                                                                                                                              V zastoupení

                                                                                           Dr. Honig, v. r.

 

Komunisté, sociální demokraté a nejlepší představitelé

německé kultury a vědy byli "zbaveni občanství"

 

(kopie dokumentu č. 20 - zde)

 

Úřadovna tajné státní policie

 

II F 2 264/3  § 2A 32/34                                    Berlín SW 11 6. května 1934

                                                                        Prinz-Albrecht-Str. 8

 

Věc:  Zbavení státního občanství podle § 2 zákona ze dne 14. července 1933.

Bez odvolání.

 

   Dnešního dne jsem předložil panu pruskému ministru vnitra 36 návrhů na zbavení státního občanství se žádostí, aby tyto návrhy byly postoupeny panu říšskému ministru vnitra. Jména dotyčných osob jsou uvedena v přiloženém seznamu.

                                                                                  H. Himmler v. r.

Panu pruskému předsedovi vlády,

 

                        Berlín W 8

                        Wilhelmstr. 63

 

Pokrokoví spisovatelé "zbaveni státního občanství"

 

(kopie dokumentu č. 21 - zde)

 

Opis k P 1146                                                        Berlín NW 11. října 1934

 

Říšský ministr vnitra

 

IV 50130/4 10                                                                                   Ihned!

 

Úřadovně tajné státní policie

po schválení panem pruským předsedou vlády.

                                                                                                                                                                                                          Viděl.

                                                                                Berlín, 17. října 1934.

                                                                                Pruský předseda vlády,

                                                                                 šéf tajné státní policie.

 

                                                                                     V zastoupení

                                                                                    Bergbohm, v. r.

 

Věc:  Zbavení německé státní příslušnosti.

 

   "Völkischer Beobachter" č. 269 ze dne 26. září 1934 otiskuje na str. 3 výzvu, uveřejněnou dne 21. září 1934 v listě "Volkstimme", vycházejícím v Saarbrückenu, která vyzývá obyvatele Sárska, aby hlasovali za "status quo". Výzva obsahuje řadu urážek na adresu Německa a je podepsána 28 emigranty. Hodlám nařídit co nejdříve vyobcování těchto zrádců národa, pokud ještě mají německé státní občanství. Z těch, kdož výzvu podepsali, mají ještě německé občanství tyto osoby:

 

1.  Leonhard Frank,                                    9.  Princ Max Karl zu Hohenlohe-

2.  Klaus Mann,                                               Langenburg,

3.  Alfred Kantorovicz,                                10.  Carola Neherová,

4.  Balder Olden,                                          11.  Gustav von Wangenheim,

5.  Walter Schönstedt,                                    12.  Gustav Regler,

6.  John Heartfield,                                         13.  Erich Weinert,

7.  Anna Seghersová,                                       14.  Ernst Ottwalt,

8.  Erwin Piscator,                                            15.  Bodo Uhse,

                                                                       16.  Willy Bredel

 

Rozkaz k uvalení "ochranné vazby"

na kaplana Flintropa z 13. dubna 1942

 

(kopie dokumentu č. 22 - zde)

 

Tajná státní policie                                            Berlín SW 11 13. dubna 1942

Úřadovna tajné státní policie                               Prinz-Albrecht-Str. 8

 

IV C z H č. F. 8833

 

Rozkaz o uvalení ochranné vazby

 

Jméno a příjmení:  Johannes Flintrop

Datum a místo narození:  23. 5. 1904 ve Wuppertalu - Barmenu

Povolání:  kaplan

Rodinný stav:  svobodný

Státní příslušnost:  říšskoněmecká

Náboženství:  katolické

Rasa:  (uvádí se u nearijců): -

Bydliště:  Mettmann, Schlageterstr. 21

 

se bere do ochranné vazby.

 

Důvody:

 

   Podle zjištění státní policie ohrožuje jmenovaný svým jednáním existenci a bezpečnost národa a státu tím, že nedbaje dřívější výtky, kterou mu udělila státní policie pro jeho státu škodlivý postoj, zneužívá i nadále svého duchovního úřadu k vyvolávání nepokoje a napětí svými poraženeckými výroky, které mají otřást vírou německého lidu v konečné vítězství a v nezmenšenou údernou sílu branné moci.                                                                                                                                                Heydrich v. r.                                                                                                                                                                                                                  Za správnost:

                                                                                          Maurer v. r.