Jdi na obsah Jdi na menu
 

Shrnutí nacistických pokusů na lidech - IV

15. 7. 2020

Shrnutí nacistických pokusů na lidech - IV

 

(informace z publikace "SS v akci - dokumenty o zločinech SS")

 

 

dokument-61.1.jpg

pro zvětšení klikni ZDE

 

Koncentrační tábor Buchenwald                                      Výmar - Buchenwald 15. 9. 1943

Patologické oddělení

 

Z p r á v a  o  č i n n o s t i

patologického oddělení koncentračního tábora Buchenwald

za III. čtvrtletí 1943

 

V době udávané ve zprávě bylo provedeno 282 pitev

Z makroskopických vlhkých preparátů bylo nově zhotoveno 30 preparátů

Obnoveno a vyčištěno 10 starých preparátů

Z kostních preparátů vyrobeno 5 lebek, 1 pánev s páteří, 1 ankylosa kloubu ruky a lokte, 2 čelisti, 1 páteř, 1 lopatka, 1 sada krčních obratlů, řezy kostí atd.

 

Histologických řezů bylo provedeno:

Pro koncentrační tábor Buchenwald 142 kusů

Pro táborového lékaře 15 kusů

 

   Započalo se s plněním objednávky na zhotovení jedné patologickohistologické série, jakmile došel k tomu potřebný materiál: až dosud bylo zasazeno 25 preparátů a zhotoveno 300 řezů.

Vedoucí patologického oddělení, nečitelný podpis, SS obersturmführer v z.

 

Na ženách z koncentračního tábora Ravensbrück byly též prováděny pokusy s transplantací kostí, jakož i infikování otevřených ran bakteriemi sněti a tetanu

 

   P o k u s y :

   První operace (pokusy) započaly koncem roku 1942. Lékař, který je prováděl: šéflékař dr. Gebhardt z Hohenlychenu. Nejdříve je prováděl na ženách z prvního transportu z Lublinu, a to na ženách polského hnutí odporu (vězněné ženy číslo 7700 - 7900). Bylo vyhlédnuto 120 žen, použito bylo 75 žen. Na pokusech se podíleli nebo je inspirovali mimo jiné tyto osoby: prof. dr. Gebhardt, dr. Schidlausky, dr. Rosenthal, dr. Kogel, dr. Schulz a dr. Hertha Oberhäuserová.

   Dr. Gebhardt dal podnět k určitým pokusům, jichž by se pak použilo v léčebném ústavu v Hohenlychenu: transplantacím kostí pro zraněné vojáky.

   Sulfonamidové pokusy a pokusy s transplantací kostí začaly v srpnu 1942 a skončily v roce 1943.

   Pokusy se prováděly na podnět profesora dr. Gebhardta. (Řádný profesor ortopedické chirurgie v Berlíně, šéflékař léčebného ústavu Hohenlychenu, vedoucí kliniky podléhající říšskému lékaři SS.)

 

fotografie-63.jpg

Lékařka koncentračního tábora Hertha Oberhäuserová, která je odpovědná za doživotní zmrzačení nesčetných žen a dětí; pracuje jako dětská lékařka ve Stocksee ve Šlesvicku-Holštýnsku v NSR. Přes protesty veřejnosti v obou částech Německa i zahraničí nebyla jí dosud zastavena lékařská činnost.

 

Částečný výpis z dějin koncentračního tábora Ravensbrück, které byly vypracovány z dokumentů a výpovědí bývalých vězňů ravensbrückým výborem.

 

   "Jednou bylo vybráno pro pokusy chirurgie nervů 50 silných polských žen. Viděl jsem, jak se vrátily z tohoto mučení, když jim vyňali křížový triceps. Mnohé z nich na to zemřely; lékaři jim současně přitom vyřezávali kusy z prsou."

   "Když na každé provedli několik pokusů, poslali je pak přímo do plynu."

   "Aby nezůstala po těchto operacích žádná stopa, byla všechna těla obětí pečlivě spálena."

 

fotografie-64.jpg   fotografie-65.jpg

 

   VAILLANT - COUTURIEROVÁ: Když jsme se dostaly z Osvětimi, poslali nás do Ravensbrücku. Tam nás dali do bloku N. M., to znamená Noc a Mlha. V tomto bloku spolu s námi byly polské ženy, které měly registrační čísla 7000, a několik dalších, nazývaných zajíci, poněvadž jich používali jako pokusných králíků. Protože měly souměrné nohy a byly zdravé, vybrali je z transportů a podrobovali je pak různým operacím. Několika z nich odňali z nohou části kostí. Další dostali injekce. Nevím však, jaké to byly injekce. Úmrtnost operovaných byla velká. Když chtěli odvést na operaci další ženy, odmítaly jít do "lazaretu". Byly pak násilím odvlečeny do cely, kde je operoval profesor ve stejnokroji, který přijel z Berlína a nedbal ani těch nejobyčejnějších antiseptických opatření. Nevzal si na sebe ani plášť, ani si neumyl ruce. Některé z těchto žen - pokusných králíků - zůstaly na živu. Stále však ještě hodně trpí. Čas od času dochází u nich k hnisání a jelikož nikdo neví, jaké povahy byly tyto pokusy, jimž je podrobili, je jen velmi obtížné je vyléčit.

Z dokumentů Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku

 

 

SS samy nařídily a prováděly anatomické pokusy

 

Výsledek pitev: chronické vyhladovění

 

Výmar-Buchenwald 17. března 1945

Věc: pitvy mrtvol zemřelých vězňů z mimotáborového komanda buchenwaldského tábora v Leau.

Týká se: rozmluva SS oberführera Pistera s SS standartenführerem dr. Lollingem.

Vedoucímu úřadu D III, Oranienburg.

 

   Podávám zprávu o jednáních, která vedla k pitvám vězňů komanda v Leau.

   Komando Leau, které existuje asi od září 1944, je pokud jde o pracovní nasazení, velmi obtížným komandem, protože zčásti musí připravovat stavbu pod povrchem. Požadavky kladené na vězně byly velmi vysoké a složení zvolených vězňů, vybraných pro toto komando, velmi nepříznivé, neboť se skládalo z největší části z varšavských Poláků středního věku a Francouzů. Jak první, tak druzí pocházejí většinou z městského obyvatelstva, z inteligence a nejsou - jak se zdá - tělesně pro takové stavební práce dost způsobilí. Krátce po ustavení tohoto komanda byla hlášena řada případů podezření z úplavice. Byl ihned povolán pomocný zdravotník, který zabránil ve spolupráci s ošetřovatelským personálem v krátké době rozšiřování infekce. Nicméně došlo k řadě úmrtí, obzvláště vězňů, kteří pracovali pod povrchem a po týdny se nedostali na denní světlo. Vzhledem k vzrůstajícímu počtu úmrtí byl jsem telefonicky volán začátkem prosince 1944 vedoucím lékařem vrchního vedení staveb Todtovy organizace v Halberstadtu. Ten vyslovil své podezření, že jde o nezjištěnou epidemii a navrhl, aby několik těchto zemřelých bylo pitváno. Vyslovil přitom názor, že by mohlo jít o případy často se vyskytující endarteritis obliterans, tedy o cévní spasmy, které by snad mohly být vyvolány v souvislosti s pracovními podmínkami v draselných dolech. Byl tu všeobecný zájem zachránit další vězně. Proto jsem dal souhlas k pitvám vězňů, kteří zemřeli za zvlášť nápadných okolností. Upozornil jsem přitom, že se má tato záležitost pokládat za důvěrnou, jak to v takových případech bylo pravidlem. O výsledcích těchto pitev jsem dlouhou dobu nic neslyšel. Mezitím jsem alespoň zařídil, aby se všeobecné hygienické poměry v táboře zlepšily, aby se zde rozdělovaly pivní kvasnice ze sousedních pivovarů. Mimoto bylo navrženo, aby vedení stavby Todtovy organizace opatřilo několik horských sluncí pro vězně pracující pod povrchem. V měsíční zprávě z ledna 1945 mi sdělil pomocný zdravotník, že výsledek pitvy dvou mrtvol byl negativní.

   Teprve před několika dny, 3. března 1945, dostal jsem dopis vedení stavby Todtovy organizace, v němž mi byl oznámen výsledek pitev. Jde prý o následky vyhladovění; nedovedou si to však vysvětlit, neboť vězňové dostávají přídavky pro těžce pracující. Vyslovili v dopise podezření, že snad dochází ke zpronevěrám při vydávání příslušného množství potravin vězňům. Sdělil jsem to vedoucímu zdejší zprávy SS sturmbannführerovi Barnewaldovi s tím, aby tuto domněnku prozkoumal. Bylo mi však sděleno, že vedení stavby Todtovy organizace zásobování vězňů převzalo do svých rukou, takže, je-li tomu tak, není možné hledat zpronevěru u nás. To bylo sděleno vedoucímu lékaři Todtovy organizace v dopise 10. března 1945 současně s prosbou, aby se ze své strany zasadil o přezkoumání poměrů.

   Pokud je mi známo, byly tedy z uvedeného komanda pitvány dvě mrtvoly, u nichž to vyžadoval vyšší zájem. Kdyby mělo dojít k dalším pitvám, prosím o příslušné informace, aby se věc vyjasnila. Ze své strany se dotáži ještě písemně pomocného zdravotníka, příslušného pro péči o toto komando, zda jsou mu známy ještě nějaké další případy.

Posádkový lékař zbraní SS ve Výmaru

S c h i d l a u s k y  v. r.  SS hauptsturmführer v. z.

Č. 1 veliteli koncentračního tábora Buchenwald

 

Jen v koncentračním táboře Buchenwald bylo provedeno 187 pitev za půl měsíce

 

dokument-62.1.jpg

pro zvětšení klikni ZDE

 

Navrhovatel:

Patologie konc. tábora Buchenwald                                Výmar - Buchenwald 26. 2. 45

 

N á v r h

 

na přidělení mýdlových výrobků pro patologii koncentračního tábora Buchenwald pro běžné čtvrtletí od 1. 1. 1945 do 31. 3. 1945.

Podle skupiny I. Z. 3 (Odborné ústavy pod stálým lékařským vedením).

   V době od 15. 11. 44 - 15. 2. 45 (je nutné vzít za základ toto údobí, neboť náletem 24. 8. 44 byla pitevna zničena a teprve uprostřed listopadu byla opět plně uvedena do provozu) bylo:

 

provedeno 849 pitev,

provedeno 92 histologických vyšetření

zhotoveno 1 700 histologických preparátů pro učební účely,

sestaveno 30 patologicko-anatomických vlhkých preparátů,

obnoveno 7 patologicko-anatomických vlhkých preparátů

provedeno 19 forensicko-chemických a 51 bakteriologických vyšetření

 

   V tomto čtvrtletí se počet těchto prací ještě podstatně zvýšil. Například počet pitev stoupl z 95 ve druhé polovině listopadu na 187 v první polovině února.

 

Počet zaměstnaných odborných pracovníků

(lékařů, patologů, chemiků apod.)   6

počet vyučených odborných pracovníků a laborantů   4

počet pomocných dělníků zaměstnaných

jako laboranti a nosiči mrtvol   23

celkem 33

 

Navrhuje se dodat ... kusů jádrového mýdla a ... gr mýdlového prášku.

Posádkový lékař zbraní SS

SS hauptsturmführer v z.

 

Vazby knih z lidské kůže

 

M. DUBOST: (obrácen ke svědkovi) Víte něco o tetovaných lidech?

BALACHOWSKI: Ovšem.

M. DUBOST: Mohl byste nám říci, co o tom víte?

 

fotografie-66.jpg

 

BALACHOWSKI: Kůže z tetovaných lidí byly uschovány na bloku 2 v Buchenwaldu, v takzvaném "bloku patologie".

M. DUBOST: Bylo v bloku 2 mnoho kůží z tetovaných lidí?

BALACHOWSKI: Na bloku 2 byly kůže z tetovaných lidí stále. Nevím, bylo-li jich hodně, neboť kůže byly dodávány neustále a byly odesílány dál. Nebyly to jen kůže tetovaných lidí, nýbrž též prostě vydělané kůže, které nebyly tetované.

M. DUBOST: To tedy stahovali lidem kůži z těla?

BALACHOWSKI: Stáhli jim kůži a vydělali ji.

M. DUBOST: Mohl byste o tom vypovídat?

BALACHOWSKI: Viděl jsem vycházet esesmany z bloku 2, z "bloku patologie", s vydělanými kůžemi pod paží. Vím od svých kamarádů, kteří pracovali na bloku 2, že tam docházely objednávky na kůže a že tyto vydělané kůže byly darovány několika strážím a návštěvníkům, kteří jich použili na svázání knih.

M. DUBOST: Bylo nám řečeno, že tehdejší velitel Koch byl za to potrestán.

BALACHOWSKI: Já jsem nebyl svědkem Kochova případu, k němuž došlo před mým pobytem v táboře.

M. DUBOST: A tak tedy i po jeho odchodu tam měli tetované a vydělávané kůže?

BALACHOWSKI: Vydělané a tetované kůže tam byly stále, neboť když Američané osvobodili tábor, našli je 11. dubna 1945 v bloku 2.

M. DUBOST: Kde vydělávali tyto kůže?

BALACHOWSKI: Tyto kůže vydělávali na bloku 2 a snad též v budovách krematoria, které nebylo od bloku 2 příliš vzdáleno.

M. DUBOST: Podle vaší výpovědi k tomu docházelo i po odsouzení Kocha?

BALACHOWSKI: Ovšem, k tomu docházelo po celou tu dobu, ale nevím, v jakém rozsahu.

M. DUBOST: Byl jste svědkem návštěv německých osobností v táboře a kdo byly tyto osobnosti?

BALACHOWSKI: Mohu vám opakovat jedině několik podrobností o návštěvách v Doře.

M. DUBOST: Promiňte prosím, ale chtěl bych položit ještě otázku, která se týká těchto kůží. Věděl jste o rozsudku nad Kochem?

BALACHOWSKI: Ovšem, dozvěděl jsem se to z pověstí a výpovědí starých kamarádů, kteří byli v táboře. Já sám jsem však nebyl svědkem této záležitosti.

M. DUBOST: To nevadí. Plně mi stačí vědět to, že i po Kochově odsouzení tu byly ještě stále vydělané a tetované kůže.

BALACHOWSKI: Ovšem.

M. DUBOST: Jste si tím jist?

BALACHOWSKI: Ovšem. Také po rozsudku nad ním byly zde vydělávané a tetované kůže.

Z dokumentů Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku

 

dokument-63.1.jpg

pro zvětšení klikni ZDE

 

Posádkový lékař zbraní SS ve Výmaru

E (Az.: 14 h 1/5. 42. - Wi                                                 Výmar - Buchenwald 7. května 1942

Věc: Patologie koncentračního tábora Buchenwald

Odvolání: -

Přílohy: -                                                                            Vedoucímu patologie

                                                                                   koncentračního tábora Buchenwald

 

   Upozorňujeme vás na to, že je nutné s okamžitou platností zastavit zhotovování takzvaných dárkových předmětů (preparované lebky atd.) 1. a 15. každého měsíce je nutné zasílat písemnou zprávu o současném stavu objednávek pro lékařskou akademii SS ve Štýrském Hradci posádkovému lékaři SS.

   Lékařská péče o vězně je mimo jakýkoliv rámec patologie a zakazuje se s okamžitou platností. S tímto rozkazem je také nutno seznámit vězně, kteří jsou v patologii zaměstnáni.

Posádkový lékař ve Výmaru, nečitelný podpis SS hauptsturmführer v z.

 

Pro "zřízení sbírky koster" bylo "zpracováno" celkem 115 vězňů

 

"Ahnenerbe" (Dědictví po předcích)

Ústav pro branný vědecký výzkum.

G/H/6   S 2/He                                                  Berlín - Dahlem 21. června 42

                                                                          Pücklerstr. 16

                                                                           T a j n á  ř í š s k á  v ě c

                                                                           G. R. Z. I. A. H.   Sk. č. 10

                                                                           5 vyhotovení   2. vyhotovení

                                                                            bez příloh

 

Hlavnímu úřadu pro bezpečnost říše, odbor IV B 4

k ruk. SS obersturmführera E i c h m a n n a

B e r l í n  SW 11, Prinz-Albrecht-Str. 8

Věc:  Zřízení sbírky koster

 

   S odvoláním na tamější dopis ze dne 25. září 1942 IV B 4 3576/42 g 1488 a na osobní rozmluvy v této záležitosti v mezidobí Vám sdělujeme, že spolupracovník zdejší služebny SS hauptsturmführer dr. Bruno Beger, který byl pověřen provedením shora jmenovaného zvláštního příkazu, ukončil práce v koncentračním táboře v Osvětimi dne 15. června 1943, protože hrozilo vypuknutí epidemie.

   Celkem bylo zpracováno 115 osob, z toho 79 Židů, dva Poláci, 4 Středoasijci a 30 Židovek. Tito vězňové jsou toho času rozděleni na muže a ženy vždy v jednom lazaretu mužského koncentračního tábora Osvětim a jsou v karanténě. K dalšímu zpracování vybraných osob je nyní zapotřebí ihned je převést do koncentračního tábora Natzweiler, což by se muselo vzhledem k epidemii v Osvětimi provést urychleně. Jmenovitý seznam vybraných osob je přiložen.

   Žádáme, aby byly uděleny potřebné instrukce. Poněvadž při převodu vězňů do Natzweileru vzniká nebezpečí, že tam bude epidemie zavlečena, žádáme, aby bylo obratem zajištěno zaslání vězeňských oděvů, desinfikovaných a čistých, pro 80 mužů a 30 žen z Natzweileru do Osvětimi.

   Současně je nutné postarat se o to, aby v mužském koncentračním táboře Natzweiler bylo možno v nejkratší době ubytovat 30 žen.

Sievers, SS standartenführer

Průklepy na

a)  SS hauptsturmführera dr. Begera,

b)  SS hauptsturmführera prof. dr. Hirta,

     SS obersturmbannführera dr. Brandta.

 

fotografie-67.jpg

Preparovaná lebka jednoho vězně - "dárkový předmět".

 

"Jde o dvě lebky, které sloužily šéflékaři SS za těžítka na dopisy!"

 

M. DUBOST: Mluvili s vámi o vědeckých experimentech?

LAMPE: Ano, ty byly v Mauthausenu, tak jako ve všech táborech, na denním pořádku. Myslím, že byly nalezeny doličné předměty. Jde o dvě lebky, které sloužily šéflékaři SS za těžítka na dopisy. Lebky pocházely od dvou holandských Židů, které vytáhli z transportu 800 lidí a vybrali jen proto, že měli zvlášť krásný chrup. Lékař SS, který je vybíral, jim řekl, že oba tyto mladé holandské Židy by stihl osud jejich kamarádů z transportu. Řekl jim: "Zde nežijí žádní Židé. Potřebuji dva mladé silné lidi pro chirurgické pokusy. Máte volbu: buď se dát k dispozici pro tyto pokusy, nebo budete zabiti spolu s ostatními." Oba mladé Židy přivedli do revíru, jednomu vzali ledvinu, druhému žaludek. Pak jim dali benzinovou injekci do srdce. Nakonec jim sťali hlavu. Zmínil jsem se již o tom, že obě lebky se svým krásným chrupem zdobily až do osvobození psací stůl táborového lékaře SS.

Z dokumentů Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku

 

"K odvozu mrtvol by se vyplatilo použít železničního vagónu"

 

17. července 1942

D ů v ě r n é !

Vrchnímu státnímu návladnímu u Zemského soudu ve Stuttgartu,

Stuttgart - 0.

Urbanstr. 10

Věc:  T a m n í  d o p i s  z 15. 7. - č. 4417

 

   Auto pro odvoz mrtvol, které jsem objednal, mi až dosud nebylo zasláno. Poněvadž však na jedné straně nemá ještě anatomický ústav ve Štrasburku k dispozici zužitkovatelné mrtvoly, na druhé straně je nutno počítat podle Vašeho sdělení v nejbližší době se zvýšeným počtem mrtvol, stálo by za úvahu, zda by se nemohla zajistit doprava mrtvol drahou. V tom případě by se snad vyplatilo použít železničního vagónu. Do auta, které jsem objednal, by se nevešlo víc než 4 mrtvoly.

Ředitel anatomického ústavu

 

"Zajištění lebek pro vědecké výzkumy na říšské universitě ve Štrasburku"

 

   Bohaté sbírky lebek téměř všech ras a národů jsou již pohromadě. Pouze židovských lebek je pro vědecké účely tak málo, že jejich zpracování nezaručuje jisté výsledky. Válka na Východě nám nyní poskytuje příležitost, abychom tomuto nedostatku odpomohli.

 

fotografie-68.jpg

Snímek z anatomického ústavu ve Štrasburku.

 

V židovskobolševických komisařích, kteří zosobňují odporný, ale charakteristický druh podlidí, máme možnost získat hmatatelný vědecký doklad tím, že si zajistíme jejich lebky.

   Praktické provedení hladkého získání a zajištění tohoto lebkového materiálu bude uskutečněno nejúčelněji tím, že bude dán příkaz armádě, aby byli veškeří židovskobolševičtí komisaři v budoucnosti předáváni živí ihned polní policii. Polní policie dostane zvláštní příkaz, aby hlásila na určitém místě průběžně počet a místo pobytu těchto zajatých Židů a aby je až do příjezdu zvláštního pověřence dobře opatrovala. Ten, kdo bude pověřen zajištěním materiálu (mladý lékař nebo medik sloužící v armádě, nebo dokonce v polním četnictvu, vybavený autem s řidičem), má vykonat předem stanovenou sérii fotografických a antropologických měření a zjistit, pokud to bude možné, původ, data narození a jiné osobní údaje.

   Potom po provedeném usmrcení Žida, jehož hlava nesmí být poraněna, oddělí hlavu od trupu a zašle ji, v konzervujícím roztoku, na určené místo v nádobách z plechu, zvlášť k tomu účelu zhotovených a opatřených dobrými uzávěry. Na základě fotografických snímků, šetření a jiných údajů o hlavě a lebce mohou mezitím již započít porovnávající anatomické výzkumy, šetření o rasové příslušnosti, o patologických jevech na formě lebky, o formě mozku i jeho velikosti a mnoho jiného.

   Pro opatrování a zkoumání takto získaného lebkového materiálu byla by nejvhodnějším místem nová říšská universita ve Štrasburku, jednak pro své poslání, jednak vzhledem k jejím úkolům.

Ze zprávy býv. řádného profesora anatomie na štrasburské universitě, prof. dr. Augusta Hirta, adresované říšskému vůdci SS.